Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Music card

thêm 149 byte 09:03, ngày 12 tháng 8 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
<div class="suit_box"><table class="info_card" style="width: 100%; table-layout: fixed; border-collpase: collapse">
<tr>
<td style="width: 35%; background-color: #f1abdc">'''Tên tiếng Nhật'''</td> <td style="width: 40%; background-color: #f1abdc">'''Tên tiếng Anh'''</td> <td style="width: 25%; background-color: #f1abdc">'''Sử dụng trong'''</td>
</tr>
{{{1}}}
</table></div>

Trình đơn chuyển hướng