Quyền thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Another Oni (Thảo luận | đóng góp)

Thuộc nhóm: Hành chính viên, Kiểm định viên, Bảo quản viên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 18:51, ngày 12 tháng 8 năm 2017 Mami (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm Another Oni từ (không có) đến bảo quản viên, hành chính viên và kiểm định viên