Lịch sử sửa đổi của “Touhou Hisoutensoku/Thông tin cá nhân”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 16:09, ngày 19 tháng 2 năm 2018Lauqerm (Thảo luận | đóng góp). . (9.716 byte) (+9.716). . (Tạo trang mới với nội dung “Tập hợp thông tin cá nhân của các nhân vật trong Touhou Hisoutensoku, được lấy từ trang [http://www.tasofro.net/touhou123/chara.html…”)