Thông tin cá nhân/Touhou Bougetsushou

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
< Thông tin cá nhân
Phiên bản vào lúc 08:54, ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Thay đổi trang đích của đổi hướng từ Touhou Bugetsusou/Giới thiệu nhân vật sang S2)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)

Trang đổi hướng
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm