Thông tin cá nhân/Touhou Bougetsushou

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
< Thông tin cá nhân
Phiên bản vào lúc 13:27, ngày 1 tháng 1 năm 2018 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Đổi hướng đến Touhou Bugetsusou/Giới thiệu nhân vật)

Trang đổi hướng
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm