Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Another Oni”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không hiển thị 32 phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
Name: Another Oni <br />
+
{{Infobox Character
Alias: Lunarian AnK, Akari no Kokoro <br />
+
| nameJp = {{ruby-ja|アナザー|あなざー}} {{ruby-ja|鬼|おに}}
 +
| nameEn = Another Oni
 +
| chartitle = {{H:title|Một con quỷ mê rượu và thơ ca}}
 +
| species = [[Quỷ]] | location = *Đâu đó trên trái đất
 +
| occupation =
 +
| age = 22
 +
}}
 +
{{Babel|left=0|vi|en-3|zh-0|ja-0|de-0|fr-0|ga-0|ko-0|nl-0|ru-0}}
 +
Alias: Lunarian AnK, Akari no Kokoro, Paru Paru Parusii <br />
 
Affiliation: GensokyoVN <br />
 
Affiliation: GensokyoVN <br />
Motto: If I don't have it, I'll create it. <br />
+
Motto:  
 +
*"If I don't have it, I'll create it."<br />
 +
*"I've got what you need, and if I don't, I will." <br />
 
Allies:<br />
 
Allies:<br />
 
-lauqerm <br />
 
-lauqerm <br />
Dòng 9: Dòng 19:
 
-Vns.firefly<br />
 
-Vns.firefly<br />
  
This page is for code testing.
+
__________<br />
 +
 
 +
Ghi chú:<br />
 +
Nishida Satono cầm thân cây gừng đỏ (Myoga) trong tay. <br />
 +
 
 +
__________<br />
 +
 
 +
Code Testing Sandboxes.
 +
 
 +
'''[[Thành viên:Another Oni/test]]'''<br />
 +
'''[[Thành viên:Another Oni/test1]]'''<br />
 +
'''[[Thành viên:Another Oni/test2]]'''
 +
 
 +
__________
 +
 
 +
Source: http://www.dualshockers.com/2016/08/26/touhou-interview-creator-zun-talks-past-present-and-future-of-his-touhou-project/ <br />
 +
Translation by Another Oni<br />
 +
This is a fresh translation, so it will contain a lot of mistakes. Feel free to edit it. I open it for everyone '''except''' a certain fanbase.<br />
 +
 
 +
Azario Lopez: When you started to make games in the mid-90’s, the danmaku genre was not well known, why did you choose this field as apposed to the easier field of just working in the game industry?<br />
 +
Azario Lopez: Khi ngài bắt đầu làm game vào giữa những năm 90, thể loại danmaku không mấy nổi tiếng vào thời điểm ấy, vì sao ngài chọn lĩnh vực này mà không chọn lĩnh vực đơn giản hơn như làm việc trong ngành công nghiệp game.<br />
 +
 
 +
ZUN: Back then, the term “danmaku” wasn’t an actual game genre. However, because there were so many bullets on the screen, it was coming into place at the time. It was around the same that I created Touhou and thought, “If I can increase the bullets, this could be really fun to play”.<br />
 +
ZUN: Trước kia, “danmaku” không hẳn là một thể loại. Tuy vậy, vì có quá nhiều đạn trên màn ảnh, nên nó cũng trở thành một thể loại vào thời điểm ấy. Khoảng thời gian đó gần khoảng thời gian tôi làm Touhou và nghĩ rằng “nếu tôi có thể tăng số đạn, thì game sẽ chơi rất vui.”<br />
 +
 
 +
A: What are some of the changes you’ve seen in the doujin world from when you started to now?<br />
 +
A: Những thay đổi gì trong giới doujin ngài thấy từ khi ngài bắt đầu làm game đến thời điểm này?<br />
 +
 
 +
Z: It’s fair to say that it’s completely changed, you can’t find anything that was being created when I first started today. The one thing that hasn’t changed is that people in the doujin community are still creating the things and the games that they want.<br />
 +
Z: Công bằng mà nói thì nó thay đổi hoàn toàn, bạn không thể tìm những gì được sáng tạo ra vào lúc tôi bắt đầu vào lúc này. Một điều bất biến là cộng đồng doujin vẫn sáng tạo game và những gì họ muốn.<br />
 +
 
 +
A: Do you feel that the games you first created in the beginning could still be played and enjoyed by players today?<br />
 +
A: Ngài nghĩ sao về việc những game ngài viết đầu tiên vẫn được những game thủ chơi và tận hưởng vào lúc này?<br />
 +
 
 +
Z: It might be fun, but it would be lacking in terms of systems.<br />
 +
Z: Nó có thể vui, nhưng về mảng hệ thống thì còn thiếu sót.<br />
 +
 
 +
A: Would you ever be up for returning to older titles you’ve created and re-release them?<br />
 +
A: Ngài có muốn quay lại những tựa game cũ hơn ngài viết và tái bản chúng không?<br />
 +
 
 +
Z: There’s a lot of requests for me to do this. However, I would rather spend my time creating something brand new instead of remaking something.<br />
 +
Z: Có rất nhiều người đề nghị tôi làm thế. Nhưng, tôi thà bỏ thời gian làm cái gì mới còn hơn làm lại những phần cũ.<br />
 +
 
 +
A: In the past you’ve had offers to have your games brought to digital download platforms, but You’ve refused up to this point, why is that?<br />
 +
A: Trước kia ngài được mời gọi đưa game lên các hệ thống tải game trực tuyến, nhưng ngài từ chối cho đến hiện giờ, vì sao lại thế?<br />
 +
 
 +
Z: Making the game for me is funnest part, if I had to talk to people and tweak this and that for a digital download version, it would be a hassle for me and I would rather be making more games.<br />
 +
Z: Làm game đối với tôi là phần thú vị nhất, nếu tôi phải nói chuyện với họ và thay đổi chỗ này chỗ kia cho một bản tải trực tuyến, thì nó quá rắc rối với tôi, và tôi thà làm nhiều game hơn.<br />
 +
 
 +
A: With so many characters in Touhou universe, fans must have a lot of opinions about where their stories should go, how do you shut that out and focus on where you want the story to go?<br />
 +
A: Với quá nhiều nhân vật trong vũ trụ Touhou, người hâm mộ có thể có những ý kiến về chiều hướng cốt truyện của các nhân vật ấy, làm thế nào ngài lọc bỏ hết những luồng ý kiến ấy và tập trung vào chiều hướng của cốt truyện ngài muốn dẫn dắt?<br />
 +
 
 +
Z: To be honest, I don’t get too many requests in terms of where the story should go. Usually, I’ll just think of an idea and go with that.<br />
 +
Z: Thành thật mà nói thì, tôi không có nhận những đề nghị về chiều hướng cốt truyện. Thường thì tôi chỉ nghĩ ra một ý tưởng và phát triển nó.<br />
 +
 
 +
A: What has motivated you to continue to create Touhou games for all these years?<br />
 +
A: Những điều gì đã thôi thúc ngài làm game Touhou suốt chừng ấy năm?<br />
 +
 
 +
Z: So I love the idea of working really hard and having people enjoy the game, but after everything is said and done, I love the taste of beer after the game is completed.<br />
 +
Z: Vì tôi thích ý nghĩ làm việc chăm chỉ và có người chơi và tận hưởng game của mình, nhưng sau khi làm xong mọi thứ, tôi thích vị bia sau khi hoàn thành game.<br />
 +
 
 +
A: Even though your titles aren’t usually released in the West, you have a lot of Western fans, did you ever expect that to happen?<br />
 +
A: Dù tựa game của ông không thường được phát hành ở phương Tây, nhưng ông có rất nhiều người hâm mộ ở đấy, ông có từng nghĩ đến điều này không?<br />
 +
 
 +
Z: I never expected it, even to this day, I don’t understand why there are so many fans. Even though my games are set in Japan, often it’s difficult for Japanese speakers to understand. This makes it even harder for me to understand how I have so many non-Japanese fans.<br />
 +
Z: Tôi chưa từng nghĩ đến nó, và cho đến hôm nay, tôi không hiểu vì sao lại có nhiều người hâm mộ đến thế. Dù bối cảnh là Nhật Bản, đôi khi những người nói tiếng Nhật còn thấy khó hiểu. Nên nó còn khiến tôi khó hiểu hơn vì sao tôi có nhiều người hâm mộ ngoài nước Nhật đến thế.<br />
 +
 
 +
A: Do you still attend the Comiket trade sgow in Japan?<br />
 +
A: Ngài vẫn còn tham dự Comiket Nhật Bản chứ?<br />
 +
 
 +
Z: Out of the two every year, I will go to one.<br />
 +
Z: Trong hai lần mỗi năm, tôi sẽ đi một lần.<br />
 +
 
 +
A: Has your experience at the trade shows changed over the years and how so?<br />
 +
A: Trải nghiệm của ngài ở Comiket có thay đổi theo năm không, và khác biệt thế nào?<br />
 +
 
 +
Z: In the past ten years, I have seen more and more foreigners attending the show. Also, the attendees have gotten younger. Back in the day it was a little more underground and basically illegal. Nowadays, it’s more rule abiding and cleaner.<br />
 +
Z: Trong mười năm trở lại đây, tôi thấy có nhiều người ngoại quốc đến tham dự. Thêm nữa, người trẻ tham gia ngày càng nhiều. Ngày xưa thì nó mang vẻ ngoài luồng và về cơ bản là phạm pháp. Thời nay thì chấp hành luật pháp nghiêm chỉnh hơn và sạch sẽ hơn.<br />
 +
 
 +
A: There was a Touhou game brought to America by Playism titled Touhou 14: Double Dealing Character. However, this game didn’t receive an English translation, was this intentional?<br />
 +
A: Có một game Touhou được mang đến Mỹ bởi Playism mang tựa Đông Phương Huy Châm Thành ~ Double Dealing Character (Tạm dịch: Nhân cách hai mặt). Tuy vậy, tựa game chưa có bản dịch tiếng Anh, đây có phải là chủ đích hay không?<br />
 +
 
 +
Z: I’ve been very busy, so I think that’s the way it’s going to stay. There are fan-made patches though.<br />
 +
Z: Tôi quá bận, nên tôi nghĩ rằng nó sẽ như thế. Nhưng có bản patch của người hâm mộ làm.<br />
 +
 
 +
A: Do you support fan-made patches?<br />
 +
A: Ngài có ủng hộ các bản patch ấy không?<br />
 +
 
 +
Z: As a rule, I would say, “no touching original stuff!” But on the other hand it makes it more accessible to more people. So I guess I’m okay with it. Yea, I know about it, but I wont go out of my way to do something about it.<br />
 +
Z: Theo luật thì tôi sẽ nói “không đụng vào nguyên bản”. Mặt khác, nó giúp nhiều người có thể chơi và tìm hiểu hơn. Nên tôi nghĩ là tôi đồng thuận. Ừ thì, tôi biết sự tồn tại của chúng, nhưng tôi sẽ không làm gì với chúng cả.<br />
 +
 
 +
A: Was it intentional to create so many waifus?<br />
 +
A: Ông có cố tình tạo nhiều “waifu” (vợ) không?<br />
 +
 
 +
Z: So originally, I wanted to put a character in the danmaku itself. Instead of bullets just flying everywhere, I wanted the bullets to associate with a character. I didn’t want to do a plane, so I felt like if there was a character with a story, each shooting out bullets in a certain way, it would be more attractive to gamers. So going back to the question, I didn’t actually try to make waifus, it just comes as a result of how I decided to make my games.<br />
 +
Z: Ban đầu, tôi muốn đặt một nhân vật vào làn danmaku. Thay vì đạn bay tứ tung, tôi muốn chúng gắn kết với một nhân vật. Tôi không muốn làm một chiếc máy bay chiến đấu, nên tôi cảm thấy rằng nếu có một nhân vật với một câu chuyện, mỗi người xả đạn theo một phương thức, thì sẽ thu hút nhiều game thủ hơn. Vì vậy, quay về câu hỏi, tôi không định tạo waifu, nó chỉ là một kết quả của lựa chọn của tôi khi làm game.<br />
 +
 
 +
A: Did you expect fans to emotionally attach themselves to some of these characters?<br />
 +
A: Ngài có nghĩ đến việc fan sẽ gắn bó và đồng cảm với một số nhân vật của ngài không?<br />
 +
 
 +
Z: Even now, I don’t believe it.<br />
 +
Z: Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin nổi.<br />
 +
 
 +
A: Do you plan on working on Touhou for as long as you can?<br />
 +
A: Ngài có định tiếp tục làm Touhou khi còn có thể không?<br />
 +
 
 +
Z: Easy answer is: Yes. Everything I do is going to be Touhou, it’s my life’s work.<br />
 +
Z: Trả lời đơn giản: Có. Mọi thứ tôi làm sẽ là Touhou, nó là công việc của cuộc đời tôi.<br />
 +
 
 +
A: When did you decide that this was going to be your life’s work?<br />
 +
A: Từ khi nào ngài quyết định nó sẽ là công việc của cuộc đời ngài?<br />
 +
 
 +
Z: Probably, ten years ago when YouTube and video streaming became a platform. With that, I felt that I needed to come out more and show myself. Once I started doing that, I knew that my work moving forward will be set in stone and I couldn’t change it, that’s when I knew it would be my life’s work. That’s actually just the cool answer, to be honest, I didn’t actually plan it, when I quit my job at the game company I was working for to start Touhou, it just turned out this way.<br />
 +
Z: Có thể là, mười năm trước, khi YouTube và stream trực tuyến trở thành một hệ thống. Với nó, tôi cảm thấy tôi cần phải ra ngoài và lộ diện nhiều hơn. Một khi bắt đầu làm vậy, tôi biết rằng việc phát triển các tác phẩm của mình đã được tạc vào đá và tôi không thể nào thay đổi, đó chính là lúc tôi biết rằng nó chính là công việc của cuộc đời tôi. Thật ra, đó chỉ là một câu trả lời mang chất ngầu, chứ thành thật mà nói, tôi không hề dự tính vậy. Khi tôi nghỉ việc ở một tập đoàn game tôi làm việc để bắt đầu viết Touhou, nó trở nên thế này.<br />
 +
 
 +
A: Was there ever a time you wanted to stop?<br />
 +
A: Có khi nào ngài muốn dừng không?<br />
 +
 
 +
Z: All the time.<br />
 +
Z: Lúc nào cũng muốn.<br />
  
{{hidden begin
+
A: And what brings you back?<br />
| title = test 1
+
A: Và điều gì khiến ngài trở lại?<br />
| titlestyle = background: #47ebce; text-align:center
 
}}
 
{{Infobox Character
 
| nameJp = {{ruby-ja|綿|わた}}{{ruby-ja|月|つき}} {{ruby-ja| |の}} {{ruby-ja|依|より}}{{ruby-ja|姫|ひめ}}
 
| nameEn = Watatsuki no Yorihime
 
| nameIPA = watat͡sɯ̥kʲi no joɽʲiçʲime [[Media:Pronunciation_WatatsukinoYorihime.ogg|(♫)]]
 
| image = [[File:CiLRYWatatsukinoYorihime.jpg|x360px|Watatsuki no Yorihime]]
 
| caption = Yorihime trong [[Cage in Lunatic Runagate]]
 
| chartitle = {{H:title|Công Chúa Mặt Trăng được Thần Linh Nương Tựa|神霊の依り憑く月の姫}}
 
| species = [[Người Mặt Trăng]] (không sống ở Gensokyo)
 
| abilities = Tiếp thu kiến thức dễ dàng, kiếm thuật siêu phàm, có thể triệu hồi sức mạnh của thần linh.
 
| location = [[Nguyệt Đô]]
 
| occupation = Chỉ huy Lực Lượng Tự Vệ Mặt Trăng
 
}}
 
{{nihongo|'''Watatsuki no Yorihime'''|}} là một công chúa [[Mặt Trăng]] lãnh đạo Quân Đoàn Phòng Vệ Mặt Trăng cùng với chị mình, [[Toyohime]]; có vẻ như cô phụ trách việc tập huấn đàn thỏ ngọc.
 
{{hidden begin
 
| title = Danh hiệu
 
| titlestyle = margin-right: 325px; background: #eb87ce; text-align:center
 
| bodystyle  = margin-right: 325px; border: 2px solid #eb87ce;
 
}}
 
{{info card
 
|{{title
 
| jap = 神霊の依り憑く月の姫
 
| eng = The Moon Princess Possessed Around by Divine Spirits
 
| vie = Công Chúa Mặt Trăng được Thần Linh Nương Tựa
 
| app = SSiB
 
}}
 
}}
 
{{hidden end}}<hr>
 
{{hidden begin
 
| title = Nhạc nền
 
| titlestyle = margin-right: 325px; background: #eb87ce; text-align:center
 
| bodystyle  = margin-right: 325px; border: 2px solid #eb87ce;
 
}}
 
{{music card
 
|{{music
 
| jap = 綿月のスペルカード ~ Lunatic Blue
 
| eng = Watatsuki no Spell Card ~ Lunatic Blue
 
| app = Silent Sinner in Blue CD
 
}}
 
}}
 
{{hidden end}}<hr>
 
{{hidden begin
 
| title = Xuất hiện
 
| titlestyle = margin-right: 325px; background: #eb87ce; text-align:center
 
| bodystyle  = margin-right: 325px; border: 2px solid #eb87ce;
 
}}
 
<center>'''Ấn phẩm'''</center>
 
{{appearance card
 
|{{appearance
 
| app = [[Silent Sinner in Blue]]
 
| role = Nhân vật chính
 
}}
 
{{appearance
 
| app = [[Cage in Lunatic Runagate]]
 
| role = Nhân vật chính
 
}}
 
{{appearance
 
| app = [[Inaba of the Moon and Inaba of the Earth]]
 
| role = Nhân vật phụ
 
}}
 
{{appearance
 
| app = [[Wild and Horned Hermit]]
 
| role = Góp mặt chương 25
 
}}
 
{{appearance
 
| app = [[Symposium of Post-mysticism]]
 
| role = Góp mặt
 
}}
 
{{appearance
 
| app = [[Forbidden Scrollery]]
 
| role = Góp mặt chương 34
 
}}
 
}}
 
{{hidden end}}
 
==Thông tin==
 
Yorihime là đứa em gái nghiêm nghị của Toyohime, và là một trong những người tự nhận là “người kế thừa” Yagokoro Eirin. Cô cũng có vẻ hơi tsundere, vì trong Inaba of the Moon and Inaba of the Earth, cô bảo cô đến Vĩnh Viễn Đình chỉ để chắc chắn rằng Toyohime sẽ trở về, mặc dù cô theo chân chị gái mình đến đấy chỉ vì cô không muốn bị bỏ rơi.
 
===Năng lực===
 
====Triệu hồi sức mạnh của thần linh====
 
Như Hakurei Reimu, Yorihime có thể kêu gọi sức mạnh của thần linh theo ý mình. Tuy nhiên, sức mạnh của cô vượt bậc so với Reimu, vì Reimu, đến thời điểm xảy ra sự kiện Silent Sinner in Blue, chỉ mới bắt đầu học phương pháp triệu hồi này. Những vị thần đó cũng không đến từ Thần Đạo, vì người Mặt Trăng không thờ phụng thần Trái Đất – thay vào đó, cô sử dụng sức mạnh của Chúa Tể Enma
 
[[File:SSIB13YorihimePowers.jpg|thumb|left|300px|Năng lực Yorihime trong [[Silent Sinner in Blue]]]]
 
===Sở Hữu===
 
Yorihime sở hữu một thanh kiếm và sử dụng nó cực kỳ thuần thục.
 
==Thiết Kế==
 
===Tên gọi===
 
Họ của chị em Watatsuki bắt nguồn từ lịch sử gia tộc của Thần Rồng, vị thần còn được biết đến dưới tên “Ryujin” hoặc “Watatsumi”. Ngoài ra, tên của hai chị em còn có thể bắt nguồn từ con gái của Thần Rồng, Toyotama-hime và cô em gái Tamayori-hime. Xét những sự kiện được tiết lộ trong chương 3 của Cage in Lunatic Runagate, có thể cho rằng những truyền thuyết về Cung Điện Rồng thực chất xảy ra trên Mặt Trăng. Tuy nhiên, chưa ai biết được liệu hai vị trí này là một hay không.
 
===Ngoại hình===
 
Yorihime có mái tóc màu lam nhạt cột đuôi gà với chiếc ruy băng vàng và đôi mắt nâu. Cô mặc một chiếc váy đỏ thẫm với một chiếc đai nằm dưới cổ chiếc ao trắng, và một chiếc thắt lưng buộc lỏng với chiếc khoá hình kiếm màu vàng (hoặc bằng vàng, hay mạ vàng).
 
==Vai trò==
 
{{Story warning}}
 
{{hidden begin
 
| title = [[Silent Sinner in Blue]]
 
| titlestyle = background: #eeeeee; text-align:center
 
}}
 
Sau khi nhận lời cảnh báo của Eirin về cuộc xâm lăng, Yorihime chặn đánh Reimu, Marisa, Sakuya và Remilia sau khi phi thuyền không gian của họ rơi ở Mặt Trăng. Cô hạ gục cả bốn người dù chỉ tiếp nhận luật đấu bài phép, mặc dù Remilia và Reimu cũng ít nhiều gây khó dễ đến cô. Sau đó, cô yêu cầu sự trợ giúp của Reimu để giải oan khỏi tội phản bội.
 
{{hidden end}}<hr>
 
{{hidden begin
 
| title = [[Inaba of the Moon and Inaba of the Earth]]
 
| titlestyle = background: #eeeeee; text-align:center
 
}}
 
Trong chương 25, Yorihime và Toyohime viếng thăm Eirin ở Vĩnh Viễn Đình; trong khoảng thời gian trú ngụ ở trái Đất, cô tập huấn cho Rei’sen và Reisen Udongein Inaba.
 
{{hidden end}}
 
==Các mối quan hệ==
 
;[[Watatsuki no Toyohime]]
 
Toyohime là chị cô, và mặc dù cả hai trong như không mấy gần gũi, họ có vẻ rất trân trọng tình chị em giữa họ.
 
;[[Yagokoro Eirin]]
 
Cả hai chị em có quan hệ họ hàng xa với Eirin thông qua hôn lễ với hai người chồng chưa biết tên, một người là vợ của một người cháu của Eirin, người còn lại kết hôn với con của một người cháu khác. Ngoài ra, Eirin cũng là thầy, và được cả hai nghưỡng mộ và tôn trọng, dù Eirin đang là một người lưu vong.
 
;[[Reisen Udongein Inaba]]
 
Reisen từng là thú nuôi của hai chị em.
 
;[[Rei'sen]]
 
Rei’sen đang là thú nuôi của hai chị em.
 
;;[[Vệ Binh gác cổng Nguyệt Đô]]
 
Họ là Vệ Binh Nguyệt Đô.
 
==Bên lề==
 
* Trong Inaba of the Moon and Inaba of the Earth, Inaba Tewi gián tiếp hạ gục Yorihime bằng một hố bẫy, khiến Tewi trở thành nhân vật duy nhất hạ gục cô, mặc dù, cả hai con thỏ Reisen và Rei’sen nhận vinh quang. Vì đó không phải là một trận đối đầu trực tiếp mà là thuần tuý may mắn, về nguyên tắc, chưa ai hạ gục Yorihime khi đối đầu trực diện với cô. Thêm vào đó, Yorihime, cùng với VIVIT trong Seihou Project, đều được cho là người duy nhất hạ gục được Reimu mà chưa bị Reimu hạ gục lai.
 
* Có vẻ như Yorihime dùng kiếm để làm đối thủ bất động lúc bắt đầu giao tranh.
 
* Yorihime, Toyohime và Seiga là ba nhân vật duy nhất đã kết hôn tính đến thời điểm này
 
* Kỹ năng kiếm thuật của Yorihime hiện tại vẫn còn là một ẩn số vì cô hay triệu hồi thần linh hơn, song cô có đủ sức, kỹ năng, hoặc cả hai để chặn Master Spark của Marisa.
 
  
==Fandom==
+
Z: Probably, deadlines [laughs]. Making video games is a lot of fun, but from start to finish there are multiple obstacles to overcome and sometimes that’s overwhelming and could cause me to not want to do it. Although, once I finish, I’ll drink a beer and say, “alright, on to the next one.”<br />
{{Fandom warning}}
+
Z: Có lẽ là, hạn chót [cười]. Làm game thì vui lắm, nhưng từ lúc bắt đầu cho đến lúc hoàn thành, có rất nhiều trở ngại để vượt qua, đôi lúc nó quá nặng nề, áp lục và khiến tôi không muốn làm. vậy, một khi đã xong, tôi uống một chai bia và nói “được thôi, đến phần kế tiếp nào”.<br />
{{hidden begin
 
| title = Yorihime trong fandom
 
| titlestyle = background: #47ebce; text-align:center
 
}}
 
* Watatsuki no Toyohime và  Watatsuki no Yorihime thường bị nhạo báng là Moonbitch (tạm dịch: nguyệt cẩu) ở cộng đồng phương Tây bởi vì tính cách bá quyền, thần-thánh-hơn-người khi đối xử với Trái Đất và cư dân tại đấy, cùng với trận chiến một chiều trong Silent Sinner in Blue.
 
** Nhưng cũng phải nói lại, cả hai đã thua trong Silent Sinner in Blue, khi bị nhóm Reimu và nhóm Yukari đánh lạc hướng để Yuyuko chôm được bình rượu nghìn năm.
 
* Vì cốt truyện của Touhou Kanjuden xoay quanh việc đến Mặt Trăng, nên cả hai được phỏng đoán là xuất hiện trong phần này dưới tư cách là trùm. Ngoài ra cũng có nhiều giả thuyết cho rằng họ là kẻ chủ mưu kế hoạch thanh tẩy Trái Đất. Tuy vậy, tất cả đều sai.
 
{{hidden end}}
 
  
==Thông tin cá nhân==
+
A: What would you say to someone who is making a game based in the Touhou universe, but is having trouble staying motivated?<br />
 +
A: Ngài sẽ nói gì với một người làm game dựa trên vũ trụ Touhou nhưng gặp trở ngại về động lực?<br />
  
{{hidden begin
+
Z: Well I’m not forcing you to do anything, if you want to quit, than quit. If you are having fun, then keep going, but if it’s causing you trouble, just stop.<br />
| title = [[Touhou Bougetsushou]] official website
+
Z: Thì tôi không ép cậu làm gì cả, nếu cậu muốn nghỉ, thì cứ nghỉ. Nếu cậu đang thấy hứng thú, thì hãy tiếp tục, nhưng nếu nó gây quá nhiều rắc rối, thì hãy ngừng.<br />
| titlestyle = background: #ceeb87; text-align:center
 
| bodystyle = border: 2px solid #ceeb87;
 
}}
 
{{profile
 
| jap = 綿月 依姫 (わたつき の よりひめ) <br />
 
月人/能力:??? <br />
 
豊姫の妹で、依姫も永琳に面倒を見られていた模様。姉よ
 
りはいくぶん生真面目な性格の持ち主。彼女の能力も今は
 
謎に包まれている。 <br />
 
| vie = Watatsuki no Yorihime (Watatsuki no Yorihime)<br />
 
Người Mặt Trăng/khả năng:??? <br />
 
Em gái của Toyohime, và được Eirin trông coi. Tính tình cô nghiêm khắc hơn chị mình. Khả năng của cô cũng là một ẩn số cho đến thời điểm hiện tại. <br />
 
}}
 
{{hidden end}}
 
  
==Thư viện ảnh==
+
A: Will we ever see more official Touhou games in the West?<br />
<gallery>File:Ssib2 cover.jpg}Watatsuki no Yorihime trong bìa tập 2 của Silent Sinner in Blue
+
A: Liệu chúng ta có thấy nhiều game Touhou chính thức ở phương Tây không?<br />
File:SSiByorihime.jpg|Watatsuki no Yorihime trong Silent Sinner in Blue
 
File:SSIBYorihime3.jpg|Watatsuki no Yorihime trong Silent Sinner in Blue
 
File:IMIEYorihime.png|Watatsuki no Yorihime trong Inaba of the Moon & Inaba of the Earth
 
File:Cage in Lunatic Runagate CH3 00.jpg|Watatsuki no Yorihime trong bìa chương 3 của Cage in Lunatic Runagate
 
File:Cage in Lunatic Runagate CH6 09.jpg|Watatsuki no Yorihime trong Cage in Lunatic Runagate
 
File:ThGK Interview.png|Yorihime trong Symposium of Post-mysticism, cùng với những nhân vật khác không xuất hiện trong bộ sách
 
</gallery>
 
  
==Nguồn==
+
Z: It’s something that I’ve been thinking about for a long time, and it’s something that I want to do. It really just comes down to finding the time to do it.<br />
* [[Silent Sinner in Blue]] - Chương 7~21
+
Z: Đó là những gì tôi trăn trở bấy lâu, và là những gì tôi muốn làm. Nó chỉ là tôi cần tìm thời gian để làm thôi.<br />
* [[Cage in Lunatic Runagate]] - Chương 3
 
* [[Inaba of the Moon and Inaba of the Earth]] - Chương 25~30
 
  
==Chú thích==
+
A: Is there anything you’d like to personally say to fans?<br />
<references/>
+
A: Ngài có điều gì của bản thân gửi gắm đến người hâm mộ không?<br />
  
[[Category:Nhân vật]]
+
Z: With the upcoming releases of my fan-made games in the West, I would like the people who have just played the fan-made games to come play the original games.<br />
[[en:Watatsuki no Yorihime]]
+
Z: Với những đợt phát hành fan-game sắp tới ở phương Tây, tôi mong những ai mới chỉ chơi fan-game hãy đến và chơi những bản game nguyên tác.<br />
[[ru:Ватацуки-но Ёрихиме]]
 

Bản hiện tại lúc 12:08, ngày 24 tháng 2 năm 2019

アナザー (あなざー)   (おに)
Another Oni
Chưa có hình ảnh
Một con quỷ mê rượu và thơ ca
Chủng loài
Tuổi

22

Nơi sinh sống / hoạt động
  • Đâu đó trên trái đất

Bản mẫu:Babel Alias: Lunarian AnK, Akari no Kokoro, Paru Paru Parusii
Affiliation: GensokyoVN
Motto:

  • "If I don't have it, I'll create it."
  • "I've got what you need, and if I don't, I will."

Allies:
-lauqerm
-Ronglun227
-Hinarie
-Vns.firefly

__________

Ghi chú:
Nishida Satono cầm thân cây gừng đỏ (Myoga) trong tay.

__________

Code Testing Sandboxes.

Thành viên:Another Oni/test
Thành viên:Another Oni/test1
Thành viên:Another Oni/test2

__________

Source: http://www.dualshockers.com/2016/08/26/touhou-interview-creator-zun-talks-past-present-and-future-of-his-touhou-project/
Translation by Another Oni
This is a fresh translation, so it will contain a lot of mistakes. Feel free to edit it. I open it for everyone except a certain fanbase.

Azario Lopez: When you started to make games in the mid-90’s, the danmaku genre was not well known, why did you choose this field as apposed to the easier field of just working in the game industry?
Azario Lopez: Khi ngài bắt đầu làm game vào giữa những năm 90, thể loại danmaku không mấy nổi tiếng vào thời điểm ấy, vì sao ngài chọn lĩnh vực này mà không chọn lĩnh vực đơn giản hơn như làm việc trong ngành công nghiệp game.

ZUN: Back then, the term “danmaku” wasn’t an actual game genre. However, because there were so many bullets on the screen, it was coming into place at the time. It was around the same that I created Touhou and thought, “If I can increase the bullets, this could be really fun to play”.
ZUN: Trước kia, “danmaku” không hẳn là một thể loại. Tuy vậy, vì có quá nhiều đạn trên màn ảnh, nên nó cũng trở thành một thể loại vào thời điểm ấy. Khoảng thời gian đó gần khoảng thời gian tôi làm Touhou và nghĩ rằng “nếu tôi có thể tăng số đạn, thì game sẽ chơi rất vui.”

A: What are some of the changes you’ve seen in the doujin world from when you started to now?
A: Những thay đổi gì trong giới doujin ngài thấy từ khi ngài bắt đầu làm game đến thời điểm này?

Z: It’s fair to say that it’s completely changed, you can’t find anything that was being created when I first started today. The one thing that hasn’t changed is that people in the doujin community are still creating the things and the games that they want.
Z: Công bằng mà nói thì nó thay đổi hoàn toàn, bạn không thể tìm những gì được sáng tạo ra vào lúc tôi bắt đầu vào lúc này. Một điều bất biến là cộng đồng doujin vẫn sáng tạo game và những gì họ muốn.

A: Do you feel that the games you first created in the beginning could still be played and enjoyed by players today?
A: Ngài nghĩ sao về việc những game ngài viết đầu tiên vẫn được những game thủ chơi và tận hưởng vào lúc này?

Z: It might be fun, but it would be lacking in terms of systems.
Z: Nó có thể vui, nhưng về mảng hệ thống thì còn thiếu sót.

A: Would you ever be up for returning to older titles you’ve created and re-release them?
A: Ngài có muốn quay lại những tựa game cũ hơn ngài viết và tái bản chúng không?

Z: There’s a lot of requests for me to do this. However, I would rather spend my time creating something brand new instead of remaking something.
Z: Có rất nhiều người đề nghị tôi làm thế. Nhưng, tôi thà bỏ thời gian làm cái gì mới còn hơn làm lại những phần cũ.

A: In the past you’ve had offers to have your games brought to digital download platforms, but You’ve refused up to this point, why is that?
A: Trước kia ngài được mời gọi đưa game lên các hệ thống tải game trực tuyến, nhưng ngài từ chối cho đến hiện giờ, vì sao lại thế?

Z: Making the game for me is funnest part, if I had to talk to people and tweak this and that for a digital download version, it would be a hassle for me and I would rather be making more games.
Z: Làm game đối với tôi là phần thú vị nhất, nếu tôi phải nói chuyện với họ và thay đổi chỗ này chỗ kia cho một bản tải trực tuyến, thì nó quá rắc rối với tôi, và tôi thà làm nhiều game hơn.

A: With so many characters in Touhou universe, fans must have a lot of opinions about where their stories should go, how do you shut that out and focus on where you want the story to go?
A: Với quá nhiều nhân vật trong vũ trụ Touhou, người hâm mộ có thể có những ý kiến về chiều hướng cốt truyện của các nhân vật ấy, làm thế nào ngài lọc bỏ hết những luồng ý kiến ấy và tập trung vào chiều hướng của cốt truyện ngài muốn dẫn dắt?

Z: To be honest, I don’t get too many requests in terms of where the story should go. Usually, I’ll just think of an idea and go with that.
Z: Thành thật mà nói thì, tôi không có nhận những đề nghị về chiều hướng cốt truyện. Thường thì tôi chỉ nghĩ ra một ý tưởng và phát triển nó.

A: What has motivated you to continue to create Touhou games for all these years?
A: Những điều gì đã thôi thúc ngài làm game Touhou suốt chừng ấy năm?

Z: So I love the idea of working really hard and having people enjoy the game, but after everything is said and done, I love the taste of beer after the game is completed.
Z: Vì tôi thích ý nghĩ làm việc chăm chỉ và có người chơi và tận hưởng game của mình, nhưng sau khi làm xong mọi thứ, tôi thích vị bia sau khi hoàn thành game.

A: Even though your titles aren’t usually released in the West, you have a lot of Western fans, did you ever expect that to happen?
A: Dù tựa game của ông không thường được phát hành ở phương Tây, nhưng ông có rất nhiều người hâm mộ ở đấy, ông có từng nghĩ đến điều này không?

Z: I never expected it, even to this day, I don’t understand why there are so many fans. Even though my games are set in Japan, often it’s difficult for Japanese speakers to understand. This makes it even harder for me to understand how I have so many non-Japanese fans.
Z: Tôi chưa từng nghĩ đến nó, và cho đến hôm nay, tôi không hiểu vì sao lại có nhiều người hâm mộ đến thế. Dù bối cảnh là Nhật Bản, đôi khi những người nói tiếng Nhật còn thấy khó hiểu. Nên nó còn khiến tôi khó hiểu hơn vì sao tôi có nhiều người hâm mộ ngoài nước Nhật đến thế.

A: Do you still attend the Comiket trade sgow in Japan?
A: Ngài vẫn còn tham dự Comiket Nhật Bản chứ?

Z: Out of the two every year, I will go to one.
Z: Trong hai lần mỗi năm, tôi sẽ đi một lần.

A: Has your experience at the trade shows changed over the years and how so?
A: Trải nghiệm của ngài ở Comiket có thay đổi theo năm không, và khác biệt thế nào?

Z: In the past ten years, I have seen more and more foreigners attending the show. Also, the attendees have gotten younger. Back in the day it was a little more underground and basically illegal. Nowadays, it’s more rule abiding and cleaner.
Z: Trong mười năm trở lại đây, tôi thấy có nhiều người ngoại quốc đến tham dự. Thêm nữa, người trẻ tham gia ngày càng nhiều. Ngày xưa thì nó mang vẻ ngoài luồng và về cơ bản là phạm pháp. Thời nay thì chấp hành luật pháp nghiêm chỉnh hơn và sạch sẽ hơn.

A: There was a Touhou game brought to America by Playism titled Touhou 14: Double Dealing Character. However, this game didn’t receive an English translation, was this intentional?
A: Có một game Touhou được mang đến Mỹ bởi Playism mang tựa Đông Phương Huy Châm Thành ~ Double Dealing Character (Tạm dịch: Nhân cách hai mặt). Tuy vậy, tựa game chưa có bản dịch tiếng Anh, đây có phải là chủ đích hay không?

Z: I’ve been very busy, so I think that’s the way it’s going to stay. There are fan-made patches though.
Z: Tôi quá bận, nên tôi nghĩ rằng nó sẽ như thế. Nhưng có bản patch của người hâm mộ làm.

A: Do you support fan-made patches?
A: Ngài có ủng hộ các bản patch ấy không?

Z: As a rule, I would say, “no touching original stuff!” But on the other hand it makes it more accessible to more people. So I guess I’m okay with it. Yea, I know about it, but I wont go out of my way to do something about it.
Z: Theo luật thì tôi sẽ nói “không đụng vào nguyên bản”. Mặt khác, nó giúp nhiều người có thể chơi và tìm hiểu hơn. Nên tôi nghĩ là tôi đồng thuận. Ừ thì, tôi biết sự tồn tại của chúng, nhưng tôi sẽ không làm gì với chúng cả.

A: Was it intentional to create so many waifus?
A: Ông có cố tình tạo nhiều “waifu” (vợ) không?

Z: So originally, I wanted to put a character in the danmaku itself. Instead of bullets just flying everywhere, I wanted the bullets to associate with a character. I didn’t want to do a plane, so I felt like if there was a character with a story, each shooting out bullets in a certain way, it would be more attractive to gamers. So going back to the question, I didn’t actually try to make waifus, it just comes as a result of how I decided to make my games.
Z: Ban đầu, tôi muốn đặt một nhân vật vào làn danmaku. Thay vì đạn bay tứ tung, tôi muốn chúng gắn kết với một nhân vật. Tôi không muốn làm một chiếc máy bay chiến đấu, nên tôi cảm thấy rằng nếu có một nhân vật với một câu chuyện, mỗi người xả đạn theo một phương thức, thì sẽ thu hút nhiều game thủ hơn. Vì vậy, quay về câu hỏi, tôi không định tạo waifu, nó chỉ là một kết quả của lựa chọn của tôi khi làm game.

A: Did you expect fans to emotionally attach themselves to some of these characters?
A: Ngài có nghĩ đến việc fan sẽ gắn bó và đồng cảm với một số nhân vật của ngài không?

Z: Even now, I don’t believe it.
Z: Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin nổi.

A: Do you plan on working on Touhou for as long as you can?
A: Ngài có định tiếp tục làm Touhou khi còn có thể không?

Z: Easy answer is: Yes. Everything I do is going to be Touhou, it’s my life’s work.
Z: Trả lời đơn giản: Có. Mọi thứ tôi làm sẽ là Touhou, nó là công việc của cuộc đời tôi.

A: When did you decide that this was going to be your life’s work?
A: Từ khi nào ngài quyết định nó sẽ là công việc của cuộc đời ngài?

Z: Probably, ten years ago when YouTube and video streaming became a platform. With that, I felt that I needed to come out more and show myself. Once I started doing that, I knew that my work moving forward will be set in stone and I couldn’t change it, that’s when I knew it would be my life’s work. That’s actually just the cool answer, to be honest, I didn’t actually plan it, when I quit my job at the game company I was working for to start Touhou, it just turned out this way.
Z: Có thể là, mười năm trước, khi YouTube và stream trực tuyến trở thành một hệ thống. Với nó, tôi cảm thấy tôi cần phải ra ngoài và lộ diện nhiều hơn. Một khi bắt đầu làm vậy, tôi biết rằng việc phát triển các tác phẩm của mình đã được tạc vào đá và tôi không thể nào thay đổi, đó chính là lúc tôi biết rằng nó chính là công việc của cuộc đời tôi. Thật ra, đó chỉ là một câu trả lời mang chất ngầu, chứ thành thật mà nói, tôi không hề dự tính vậy. Khi tôi nghỉ việc ở một tập đoàn game tôi làm việc để bắt đầu viết Touhou, nó trở nên thế này.

A: Was there ever a time you wanted to stop?
A: Có khi nào ngài muốn dừng không?

Z: All the time.
Z: Lúc nào cũng muốn.

A: And what brings you back?
A: Và điều gì khiến ngài trở lại?

Z: Probably, deadlines [laughs]. Making video games is a lot of fun, but from start to finish there are multiple obstacles to overcome and sometimes that’s overwhelming and could cause me to not want to do it. Although, once I finish, I’ll drink a beer and say, “alright, on to the next one.”
Z: Có lẽ là, hạn chót [cười]. Làm game thì vui lắm, nhưng từ lúc bắt đầu cho đến lúc hoàn thành, có rất nhiều trở ngại để vượt qua, đôi lúc nó quá nặng nề, áp lục và khiến tôi không muốn làm. Dù vậy, một khi đã xong, tôi uống một chai bia và nói “được thôi, đến phần kế tiếp nào”.

A: What would you say to someone who is making a game based in the Touhou universe, but is having trouble staying motivated?
A: Ngài sẽ nói gì với một người làm game dựa trên vũ trụ Touhou nhưng gặp trở ngại về động lực?

Z: Well I’m not forcing you to do anything, if you want to quit, than quit. If you are having fun, then keep going, but if it’s causing you trouble, just stop.
Z: Thì tôi không ép cậu làm gì cả, nếu cậu muốn nghỉ, thì cứ nghỉ. Nếu cậu đang thấy hứng thú, thì hãy tiếp tục, nhưng nếu nó gây quá nhiều rắc rối, thì hãy ngừng.

A: Will we ever see more official Touhou games in the West?
A: Liệu chúng ta có thấy nhiều game Touhou chính thức ở phương Tây không?

Z: It’s something that I’ve been thinking about for a long time, and it’s something that I want to do. It really just comes down to finding the time to do it.
Z: Đó là những gì tôi trăn trở bấy lâu, và là những gì tôi muốn làm. Nó chỉ là tôi cần tìm thời gian để làm thôi.

A: Is there anything you’d like to personally say to fans?
A: Ngài có điều gì của bản thân gửi gắm đến người hâm mộ không?

Z: With the upcoming releases of my fan-made games in the West, I would like the people who have just played the fan-made games to come play the original games.
Z: Với những đợt phát hành fan-game sắp tới ở phương Tây, tôi mong những ai mới chỉ chơi fan-game hãy đến và chơi những bản game nguyên tác.