Symposium of Post-mysticism/Châm ngôn

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Symposium of Post-mysticism

Trang 1, 2: Trang trắng   Trang 3  Trang 4: Mục lục 
Trang 5: Hãy cùng bàn về tương lai của Ảo Tưởng Hương 
Trang 6-17: Phần 1: Những sức mạnh mới sẽ mang đến những gì cho Ảo Tưởng Hương? 

Trí tuệ, nhân đức, dũng cảm là những đức tính cao quý nhất trên đời.[1]


Vậy nên tôi sẽ tập trung cả ba thứ đó lại ngay tại đây.

  1. Trích từ đoạn thứ 8 chương 20 của sách Trung Dung, do Tử Tư, cháu nội của Khổng Tử soạn ra: "Trí, nhân, dũng là ba năng lực thành tựu của mọi người" (知,仁,勇三者,天下之達德也, "Trí, nhân, dũng tam giả, thiên hạ chi đạt đức giả").