Lịch sử sửa đổi của “Perfect Cherry Blossom/Omake”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

ngày 13 tháng 3 năm 2020

ngày 5 tháng 9 năm 2019

ngày 2 tháng 9 năm 2019

ngày 9 tháng 8 năm 2019

ngày 23 tháng 6 năm 2019

ngày 12 tháng 12 năm 2018

ngày 11 tháng 11 năm 2018

ngày 12 tháng 9 năm 2018

ngày 11 tháng 9 năm 2018

ngày 10 tháng 9 năm 2018

ngày 9 tháng 9 năm 2018

ngày 3 tháng 9 năm 2018

ngày 15 tháng 8 năm 2018

ngày 22 tháng 7 năm 2018

ngày 7 tháng 6 năm 2018

ngày 19 tháng 2 năm 2018

ngày 17 tháng 2 năm 2018

ngày 3 tháng 9 năm 2017