Lịch sử sửa đổi của “MediaWiki:Gadgets-definition”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 03:50, ngày 16 tháng 7 năm 2016KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp). . (493 byte) (+493). . (Tạo trang mới với nội dung “*CodeEditor[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui.resizable]|CodeEditor.js *CommentsInLocalTime[ResourceLoader]|CommentsInLocalTime.js *HotCat[ResourceLoa…”)