MediaWiki:Gadget-ReferenceTooltips.js

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 04:22, ngày 16 tháng 7 năm 2016 của KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp) (The hell html space code not parsing)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chú ý: Sau khi lưu trang, có thể bạn sẽ phải xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt để xem các thay đổi.

 • Firefox / Safari: Nhấn giữ phím Shift trong khi nhấn Tải lại (Reload), hoặc nhấn tổ hợp Ctrl-F5 hay Ctrl-R (⌘R trên Mac)
 • Google Chrome: Nhấn tổ hợp Ctrl-Shift-R (⇧⌘R trên Mac)
 • Internet Explorer: Nhấn giữ phím Ctrl trong khi nhấn Làm tươi, hoặc nhấn tổ hợp Ctrl-F5
 • Opera: Mở Menu → Cài đặt (Opera → Tùy chỉnh trên Mac), mở tab Quyền riêng tư & bảo mật, bấm Xóa dữ liệu duyệt web và đánh hộp kiểm Hình ảnh và tệp trong cache.
// See [[mw:Reference Tooltips]]

window.pg || $(document).ready( function($) {

  // Make sure we are in article, project, or help namespace
  if ( wgCanonicalNamespace === '' || wgCanonicalNamespace === 'Project' || wgCanonicalNamespace === 'Help' ) {
    function toggleRT(o){
      mw.loader.using("jquery.cookie",function(){
          $.cookie("RTsettings",o+"|"+ settings[1] + "|" + settings[2], {path:"/",expires:90});
          location.reload();
      })
    }
    var settings = document.cookie.split("RTsettings=")[1];
    settings = settings ? settings.split(";")[0].split("%7C") : [1, 200, +("ontouchstart" in document.documentElement)];
    if( settings[0] == 0 ) {
      var footer = $("#footer-places, #f-list");
      if( footer.length === 0 ) {
          footer = $("#footer li").parent();
      }
      footer.append($("<li>").append($("<a>").text("Bật Chú thích nổi").attr("href","javascript:(function(){})()").click(function(){toggleRT(1)})));
      return;
    }
    var isTouchscreen = +settings[2],
      timerLength = isTouchscreen ? 0 : +settings[1],
      settingsMenu;
    $(".reference").each( function() {
      var tooltipNode, hideTimer, showTimer, checkFlip = false;
      function findRef( h ){
          h = h.firstChild.getAttribute("href"); h = h && h.split("#"); h = h && h[1];
          h = h && document.getElementById( h );
          h = h && h.nodeName == "LI" && h;
          return h;
      }
      function hide( refLink ){
          if( tooltipNode && tooltipNode.parentNode == document.body ) {
              hideTimer = setTimeout( function() {
                  $(tooltipNode).animate({opacity: 0}, 100, function(){ document.body.removeChild( tooltipNode ) })
              }, isTouchscreen ? 16 : 100)
          } else {
              var h = findRef( refLink );
              h && (h.style.border = "");
          }
      }
      function show(){
          if( !tooltipNode.parentNode || tooltipNode.parentNode.nodeType === 11 ){
              document.body.appendChild( tooltipNode );
              checkFlip = true;
          }
          $(tooltipNode).stop().animate({opacity: 1}, 100)
          clearTimeout( hideTimer );
      }
      function openSettingsMenu(){
          if( settingsMenu ) {
              settingsMenu.dialog( "open" );
          } else {
              settingsMenu = $("<form>").append(
                  $("<button>").css("width","100%").text("Tắt Chú&nbsp;thích nổi").button().click(function(){toggleRT(0)}),
                  $("<br>"),
                  $("<small>").text("Để bật lại Chú&nbsp;thích nổi, nhấn chuột vào liên&nbsp;kết ở cuối trang."),
                  $("<hr>"),
                  $("<label>").text("Trì&nbsp;hoãn xuất&nbsp;hiện: &nbsp; ").append($("<input>").attr({"type":"number","value":settings[1],step:50,min:0,max:5000})),
                  $("<br>"),
                  $("<span>").text("Hiển&nbsp;thị chú&nbsp;thích khi: &nbsp; "),
                  $("<label>").append(
                      $("<input>").attr({"type":"radio", "name":"RTActivate", "checked":settings[2]==0&&"checked", "disabled":"ontouchstart" in document.documentElement&&"disabled"}),
                      " rê&nbsp;chuột"
                  ),
                  $("<label>").append(
                      $("<input>").attr({"type":"radio", "name":"RTActivate", "checked":settings[2]==1&&"checked"}),
                      " nhấn&nbsp;chuột"
                  )
              ).submit(function(e){e.preventDefault()}).dialog({modal:true,width:500,title:"Tùy chọn Chú thích nổi",buttons:{"Lưu tùy chọn":function(){
                  var a = this.getElementsByTagName("input"),
                      b = +a[0].value;
                  $.cookie("RTsettings","1|"+ (b > -1 && b < 5001 ? b : settings[1]) + (a[1].checked ? "|0" : "|1"), {path:"/",expires:90});
                  location.reload();
              }}});
          }
      }
      $(this)[ isTouchscreen ? 'click' : 'hover' ](function( e ){
          var _this = this;
          if( isTouchscreen ) {
              e.preventDefault();
              (tooltipNode && tooltipNode.parentNode == document.body) || setTimeout( function(){
                  $( document.body ).on("click touchstart", function( e ) {
                      e = e || event;
                      e = e.target || e.srcElement;
                      for( ; e && !$( e ).hasClass( "referencetooltip" ) ; )
                          e = e.parentNode;
                      if( !e ){
                          clearTimeout( showTimer );
                          hide( _this );
                          $(document.body).off("click touchstart", arguments.callee)
                      }
                  })
              }, 0);
          }
          showTimer && clearTimeout( showTimer );
          showTimer = setTimeout( function() {
              var h = findRef( _this );
              if( !h ){return};
              if( !isTouchscreen && ( window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop || 0 ) + $(window).height() > $( h ).offset().top + h.offsetHeight ) {
                  h.style.border = "#080086 2px solid";
                  return;
              }
              if(!tooltipNode){
                  tooltipNode = document.createElement("ul");
                  tooltipNode.className = "referencetooltip";
                  var c = tooltipNode.appendChild( h.cloneNode( true ) );
                  try {
                      if( c.firstChild.nodeName != "A" ) {
                          while( c.childNodes[1].nodeName == "A" && c.childNodes[1].getAttribute( "href" ).indexOf("#cite_ref-") !== -1 ) {
                              do { c.removeChild( c.childNodes[1] ) } while ( c.childNodes[1].nodeValue == " " );
                          }
                      }
                  } catch (e) { mw.log(e) }
                  c.removeChild( c.firstChild );
                  $( tooltipNode.firstChild.insertBefore( document.createElement( "span" ), tooltipNode.firstChild.firstChild ) ).addClass("RTsettings").attr("title", "Tùy chọn Chú thích nổi").click(function(){
                      mw.loader.using(["jquery.cookie","jquery.ui.dialog"], openSettingsMenu);
                  })
                  tooltipNode.appendChild( document.createElement( "li" ) );
                  isTouchscreen || $(tooltipNode).hover(show, hide);
              }
              show();
              var o = $(_this).offset(), oH = tooltipNode.offsetHeight;
              $(tooltipNode).css({top: o.top - oH, left: o.left - 7 });
              if( tooltipNode.offsetHeight > oH ) { // is it squished against the right side of the page?
                  $(tooltipNode).css({left:'auto',right:0});
                  tooltipNode.lastChild.style.marginLeft = (o.left - tooltipNode.offsetLeft) + "px";
              }
              if( checkFlip ) {
                  if( o.top < tooltipNode.offsetHeight + ( window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop || 0 ) ) { // is part of it above the top of the screen?
                      $(tooltipNode).addClass("RTflipped").css({top: o.top + 12});
                  } else if( tooltipNode.className === "referencetooltip RTflipped" ) { // cancel previous
                      $(tooltipNode).removeClass("RTflipped");
                  }
                  checkFlip = false;
              }
          }, timerLength);
      }, isTouchscreen ? undefined : function(){clearTimeout(showTimer); hide(this); } )
    } );
  }
}
);