Lịch sử sửa đổi của “MediaWiki:Gadget-HotCat.js”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 03:46, ngày 16 tháng 7 năm 2016KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp). . (122.835 byte) (+122.835). . (Tạo trang mới với nội dung “window.hotcat_translations_from_commons = true; /* This imports the latest version of HotCat from Commons. HotCat is a gadget to make changes to catego…”)