Mô đun:Yesno

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 07:29, ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Mamizou (Thảo luận | đóng góp) (https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4_%C4%91un:Yesno)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Yesno/tài liệu.

-- Function allowing for consistent treatment of boolean-like wikitext input.
-- It works similarly to the template {{Có hay không}}.
return function (val, default)
	val = type(val) == 'string' and mw.ustring.lower(val) or val
	if val == nil then
		return nil
	elseif val == true 
		or val == 'yes' or val == 'có'
		or val == 'y' or val == 'c'
		or val == 'true' or val == 'thực'
		or val == 't'
		or val == 'rồi'
		or tonumber(val) == 1
	then
		return true
	elseif val == false
		or val == 'no' or val == 'không'
		or val == 'n' or val == 'ko' or val == 'k'
		or val == 'false' or val == 'sai'
		or val == 'f' or val == 's'
		or val == 'chưa'
		or tonumber(val) == 0
	then
		return false
	else
		return default
	end
end