Khác biệt giữa các bản “Mô đun:Styles”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “-- Library containing global coloring and styling used by multiple scripts -- dependencies local common = require("Module:Common") -- create global obje…”)
 
 
Dòng 9: Dòng 9:
 
-- naming based on "Navbox" elements
 
-- naming based on "Navbox" elements
 
style.main_colors = {
 
style.main_colors = {
   game = {border = '#A88580', title = '#FFC9C2', above = '#FFD1CA', group = '#FFD9D2', subgroup = '#FFE1DA', dark = '#FFEEE8', background = '#FFF4EE'};
+
   --game = {border = '#A88580', title = '#FFC9C2', above = '#FFD1CA', group = '#FFD9D2', subgroup = '#FFE1DA', dark = '#FFEEE8', background = '#FFF4EE'};
   music = {border = '#A8A077', title = '#FFF3B4', above = '#FFF6C0', group = '#FFF7C8', subgroup = '#FFF8D0', dark = '#FFFBE4', background = '#FFFBEE'};
+
   --music = {border = '#A8A077', title = '#FFF3B4', above = '#FFF6C0', group = '#FFF7C8', subgroup = '#FFF8D0', dark = '#FFFBE4', background = '#FFFBEE'};
   printwork = {border = '#9298A8', title = '#DDE6FF', above = '#E1E7FF', group = '#E6E9FF', subgroup = '#EAECFF', dark = '#EDF2FF', background = '#F4F9FF'};
+
   --printwork = {border = '#9298A8', title = '#DDE6FF', above = '#E1E7FF', group = '#E6E9FF', subgroup = '#EAECFF', dark = '#EDF2FF', background = '#F4F9FF'};
 
}
 
}
  

Bản hiện tại lúc 10:12, ngày 9 tháng 7 năm 2019

Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Styles/tài liệu.

-- Library containing global coloring and styling used by multiple scripts

-- dependencies
local common = require("Module:Common")

-- create global object
local style = {}

-- naming based on "Navbox" elements
style.main_colors = {
 --game = {border = '#A88580', title = '#FFC9C2', above = '#FFD1CA', group = '#FFD9D2', subgroup = '#FFE1DA', dark = '#FFEEE8', background = '#FFF4EE'};
 --music = {border = '#A8A077', title = '#FFF3B4', above = '#FFF6C0', group = '#FFF7C8', subgroup = '#FFF8D0', dark = '#FFFBE4', background = '#FFFBEE'};
 --printwork = {border = '#9298A8', title = '#DDE6FF', above = '#E1E7FF', group = '#E6E9FF', subgroup = '#EAECFF', dark = '#EDF2FF', background = '#F4F9FF'};
}

-- function for easy adding of styles to html tags
function style.add(tbl, val)
 if common.isset(val) then
  local av = tostring(val):gsub("^%s*(.-)%s*$", "%1")
  if string.sub(av, -1) ~= ';' then av = av .. ';' end
  tbl[#tbl+1] = av
 end
end

return style