Mô đun:Namespace detect/data

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
< Mô đun:Namespace detect
Phiên bản vào lúc 07:41, ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Mami (thảo luận | đóng góp) (https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4_%C4%91un:Namespace_detect/data)
(khác) ← Phiên bản cũ | Phiên bản mới nhất (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bản để in ra không còn được hỗ trợ và có thể có lỗi kết xuất. Xin hãy cập nhật các dấu trang của bạn và sử dụng chức năng in bình thường của trình duyệt thay thế.

Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Namespace detect/data/tài liệu.

--------------------------------------------------------------------------------
--             Namespace detect data               --
-- This module holds data for [[Mô đun:Namespace detect]] to be loaded per  --
-- page, rather than per #gọi, for performance reasons.          --
--------------------------------------------------------------------------------

local cfg = require('Mô đun:Namespace detect/config')

local function addKey(t, key, defaultKey)
	if key ~= defaultKey then
		t[#t + 1] = key
	end
end

-- Get a table of parameters to query for each default parameter name.
-- This allows wikis to customise parameter names in the cfg table while
-- ensuring that default parameter names will always work. The cfg table
-- values can be added as a string, or as an array of strings.

local defaultKeys = {
	'main',
	'talk',
	'other',
	'subjectns',
	'demospace',
	'demopage'
}

local argKeys = {}
for i, defaultKey in ipairs(defaultKeys) do
	argKeys[defaultKey] = {defaultKey}
end

for defaultKey, t in pairs(argKeys) do
	local cfgValue = cfg[defaultKey]
	local cfgValueType = type(cfgValue)
	if cfgValueType == 'string' then
		addKey(t, cfgValue, defaultKey)
	elseif cfgValueType == 'table' then
		for i, key in ipairs(cfgValue) do
			addKey(t, key, defaultKey)
		end
	end
	cfg[defaultKey] = nil -- Free the cfg value as we don't need it any more.
end

local function getParamMappings()
	--[[
	-- Returns a table of how parameter names map to namespace names. The keys
	-- are the actual namespace names, in lower case, and the values are the
	-- possible parameter names for that namespace, also in lower case. The
	-- table entries are structured like this:
	-- {
	--  [''] = {'main'},
	--  ['wikipedia'] = {'wikipedia', 'project', 'wp'},
	--  ...
	-- }
	--]]
	local mappings = {}
	local mainNsName = mw.site.subjectNamespaces[0].name
	mainNsName = mw.ustring.lower(mainNsName)
	mappings[mainNsName] = mw.clone(argKeys.main)
	mappings['talk'] = mw.clone(argKeys.talk)
	for nsid, ns in pairs(mw.site.subjectNamespaces) do
		if nsid ~= 0 then -- Exclude main namespace.
			local nsname = mw.ustring.lower(ns.name)
			local canonicalName = mw.ustring.lower(ns.canonicalName)
			mappings[nsname] = {nsname}
			if canonicalName ~= nsname then
				table.insert(mappings[nsname], canonicalName)
			end
			for _, alias in ipairs(ns.aliases) do
				table.insert(mappings[nsname], mw.ustring.lower(alias))
			end
		end
	end
	return mappings
end

return {
	argKeys = argKeys,
	cfg = cfg,
	mappings = getParamMappings()
}