Mô đun:Message box/configuration

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
< Mô đun:Message box
Phiên bản vào lúc 06:59, ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Mamizou (Thảo luận | đóng góp) (https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4_%C4%91un:Message_box/configuration)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Message box/configuration/tài liệu.

--------------------------------------------------------------------------------
--             Message box configuration             --
--                                      --
-- This module contains configuration data for [[Mô đun:Message box]].    --
--------------------------------------------------------------------------------

local config = {
	ambox = {
		types = {
			speedy = {
				class = 'ambox-speedy',
				image = 'Commons-emblem-hand.svg'
			},
			delete = {
				class = 'ambox-delete',
				image = 'Commons-emblem-hand.svg'
			},
			content = {
				class = 'ambox-content',
				image = 'Commons-emblem-issue.svg'
			},
			style = {
				class = 'ambox-style',
				image = 'Commons-emblem-copyedit.svg'
			},
			move = {
				class = 'ambox-move',
				image = 'Commons-emblem-merge.svg'
			},
			protection = {
				class = 'ambox-protection',
				image = 'Commons-emblem-padlock.svg'
			},
			notice = {
				class = 'ambox-notice',
				image = 'Commons-emblem-notice.svg'
			},
			growth = {
				class = 'ambox-growth',
				image = 'Commons-emblem-Under construction-green.svg'
			}
		},
		default           = 'notice',
		allowBlankParams      = {'talk', 'sect', 'date', 'issue', 'fix', 'subst', 'hidden'},
		allowSmall         = true,
		smallParam         = 'left',
		smallClass         = 'mbox-small-left',
		substCheck         = true,
		classes           = {'metadata', 'plainlinks', 'ambox'},
		imageEmptyCell       = true,
		imageCheckBlank       = true,
		imageSmallSize       = '20x20px',
		imageCellDiv        = true,
		useCollapsibleTextFields  = true,
		imageRightNone       = true,
		sectionDefault       = 'article',
		allowMainspaceCategories  = true,
		templateCategory      = 'Bản mẫu hộp thông báo',
	    templateCategoryRequireName = true,
		templateErrorCategory    = 'Bản mẫu hộp thông báo thiếu tham số',
		templateErrorParamsToCheck = {'issue', 'fix', 'subst'}
	},
	
	cmbox = {
		types = {
			speedy = {
				class = 'cmbox-speedy',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			delete = {
				class = 'cmbox-delete',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			content = {
				class = 'cmbox-content',
				image = 'Ambox important.svg'
			},
			style = {
				class = 'cmbox-style',
				image = 'Edit-clear.svg'
			},
			move = {
				class = 'cmbox-move',
				image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
			},
			protection = {
				class = 'cmbox-protection',
				image = 'Padlock-silver-medium.svg'
			},
			notice = {
				class = 'cmbox-notice',
				image = 'Information icon4.svg'
			}
		},
		default       = 'notice',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'plainlinks', 'cmbox'},
		imageEmptyCell    = true
	},
	
	fmbox = {
		types = {
			warning = {
				class = 'fmbox-warning',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			editnotice = {
				class = 'fmbox-editnotice',
				image = 'Information icon4.svg'
			},
			system = {
				class = 'fmbox-system',
				image = 'Information icon4.svg'
			}
		},
		default       = 'system',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'plainlinks', 'fmbox'},
		imageEmptyCell    = false,
		imageRightNone    = false
	},
	
	imbox = {
		types = {
			speedy = {
				class = 'ambox-delete',
				image = 'Commons-emblem-speedy.svg'
			},
			delete = {
				class = 'ambox-delete',
				image = 'Commons-emblem-speedy.svg'
			},
			content = {
				class = 'ambox-content',
				image = 'Commons-emblem-issue.svg'
			},
			style = {
				class = 'ambox-style',
				image = 'Edit-clear.svg'
			},
			move = {
				class = 'ambox-move',
				image = 'Commons-emblem-merge.svg'
			},
			protection = {
				class = 'ambox-protection',
				image = 'Commons-emblem-padlock.svg'
			},
			license = {
				class = 'ambox-license licensetpl',
				image = 'Commons-emblem-legal.svg'
			},
			featured = {
				class = 'ambox-featured',
				image = 'Fairytale bookmark gold.svg'
			},
			notice = {
				class = 'ambox-notice',
				image = 'Commons-emblem-notice.svg'
			}
		},
		default       = 'notice',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'imbox', 'ambox'},
		usePlainlinksParam  = true,
		imageEmptyCell    = true,
		below        = true,
		templateCategory   = 'Bản mẫu hộp thông điệp tập tin'
	},
	
	ombox = {
		types = {
			speedy = {
				class = 'ombox-speedy',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			delete = {
				class = 'ombox-delete',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			content = {
				class = 'ombox-content',
				image = 'Ambox important.svg'
			},
			style = {
				class = 'ombox-style',
				image = 'Edit-clear.svg'
			},
			move = {
				class = 'ombox-move',
				image = 'Ambox move.svg'
			},
			protection = {
				class = 'ombox-protection',
				image = 'Padlock-silver-medium.svg'
			},
			notice = {
				class = 'ombox-notice',
				image = 'Information icon4.svg'
			}
		},
		default       = 'notice',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'plainlinks', 'ombox'},
		allowSmall      = true,
		imageEmptyCell    = true,
		imageRightNone    = true
	},
	
	tmbox = {
		types = {
			speedy = {
				class = 'tmbox-speedy',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			delete = {
				class = 'tmbox-delete',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			content = {
				class = 'tmbox-content',
				image = 'Ambox important.svg'
			},
			style = {
				class = 'tmbox-style',
				image = 'Edit-clear.svg'
			},
			move = {
				class = 'tmbox-move',
				image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
			},
			protection = {
				class = 'tmbox-protection',
				image = 'Padlock-silver-medium.svg'
			},
			notice = {
				class = 'tmbox-notice',
				image = 'Information icon4.svg'
			}
		},
		default       = 'notice',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'plainlinks', 'tmbox'},
		allowSmall      = true,
		imageRightNone    = true,
		imageEmptyCell    = true,
		imageEmptyCellStyle = true,
		templateCategory   = 'Hộp thông báo thảo luận'
	}
}

config.ambox.types["xóa nhanh"] = config.ambox.types.speedy
config.ambox.types["xoá nhanh"] = config.ambox.types.speedy
config.ambox.types["xóa"] = config.ambox.types.delete
config.ambox.types["xoá"] = config.ambox.types.delete
config.ambox.types["speedy"] = config.ambox.types.delete
config.ambox.types["nghiêm trọng"] = config.ambox.types.delete
config.ambox.types["nội dung"] = config.ambox.types.content
config.ambox.types["văn phong"] = config.ambox.types.style
config.ambox.types["di chuyển"] = config.ambox.types.move
config.ambox.types["hợp nhất"] = config.ambox.types.move
config.ambox.types["khóa"] = config.ambox.types.protection
config.ambox.types["khoá"] = config.ambox.types.protection
config.ambox.types["giấy phép"] = config.ambox.types.license
config.ambox.types["chọn lọc"] = config.ambox.types.featured
config.ambox.types["chú ý"] = config.ambox.types.notice
config.ambox.types["thông báo"] = config.ambox.types.notice
config.ambox.types["xây dựng"] = config.ambox.types.growth
config.ambox.types["phát triển"] = config.ambox.types.growth

config.cmbox.types["xóa nhanh"] = config.cmbox.types.speedy
config.cmbox.types["xoá nhanh"] = config.cmbox.types.speedy
config.cmbox.types["xóa"] = config.cmbox.types.delete
config.cmbox.types["xoá"] = config.cmbox.types.delete
config.cmbox.types["speedy"] = config.cmbox.types.delete
config.cmbox.types["nghiêm trọng"] = config.cmbox.types.delete
config.cmbox.types["nội dung"] = config.cmbox.types.content
config.cmbox.types["văn phong"] = config.cmbox.types.style
config.cmbox.types["di chuyển"] = config.cmbox.types.move
config.cmbox.types["hợp nhất"] = config.cmbox.types.move
config.cmbox.types["khóa"] = config.cmbox.types.protection
config.cmbox.types["khoá"] = config.cmbox.types.protection
config.cmbox.types["giấy phép"] = config.cmbox.types.license
config.cmbox.types["chọn lọc"] = config.cmbox.types.featured
config.cmbox.types["chú ý"] = config.cmbox.types.notice
config.cmbox.types["thông báo"] = config.cmbox.types.notice

config.imbox.types["xóa nhanh"] = config.imbox.types.speedy
config.imbox.types["xoá nhanh"] = config.imbox.types.speedy
config.imbox.types["xóa"] = config.imbox.types.delete
config.imbox.types["xoá"] = config.imbox.types.delete
config.imbox.types["nội dung"] = config.imbox.types.content
config.imbox.types["văn phong"] = config.imbox.types.style
config.imbox.types["di chuyển"] = config.imbox.types.move
config.imbox.types["khóa"] = config.imbox.types.protection
config.imbox.types["khoá"] = config.imbox.types.protection
config.imbox.types["giấy phép"] = config.imbox.types.license
config.imbox.types["chọn lọc"] = config.imbox.types.featured
config.imbox.types["chú ý"] = config.imbox.types.notice

return config