Mô đun:Infobox

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 10:16, ngày 9 tháng 7 năm 2019 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Infobox/tài liệu.

-- Lua port of [[Template:Infobox]]
-- by DennouNeko
-- modified by Lauqerm

local common = require("Module:Common")
local style = require("Module:Styles")

local colors = style.main_colors


-- == Helper functions ==

-- retrieve param list from arguments
-- builds a table of objects with 'header', 'label', 'data', 'class', 'rclass' fields
local function scan_data_rows(frame, ttype)
 local idx = {}
 local header = {}
 local label = {}
 local data = {}
 local class = {}
 local lclass = {}
 local rclass = {}

 local ret = {}

 local s,e,t

 for k,v in frame:argumentPairs() do
  -- accept only parameters without leading zeros
  s,e,t = string.find(k, '^header([1-9]%d*)$')
  if s ~= nil then
   header[tonumber(t)] = v
   idx[#idx+1] = tonumber(t)
  end

  s,e,t = string.find(k, '^label([1-9]%d*)$')
  if s ~= nil then
   label[tonumber(t)] = v
  end

  s,e,t = string.find(k, '^data([1-9]%d*)$')
  if s ~= nil then
   data[tonumber(t)] = v
   idx[#idx+1] = tonumber(t)
  end

  s,e,t = string.find(k, '^class([1-9]%d*)$')
  if s ~= nil then
   class[tonumber(t)] = v
  end

  s,e,t = string.find(k, '^lclass([1-9]%d*)$')
  if s ~= nil then
   lclass[tonumber(t)] = v
  end

  s,e,t = string.find(k, '^rowclass([1-9]%d*)$')
  if s ~= nil then
   rclass[tonumber(t)] = v
  end
 end

 common.trunkTable(idx)

 for k,v in pairs(idx) do
  local tmp = {}
  tmp['index'] = v
  if common.isset(header[v]) then tmp['header'] = header[v] end
  if common.isset(label[v]) then tmp['label'] = label[v] end
  if common.isset(data[v])  then tmp['data']  = data[v]  end
  if common.isset(class[v]) then tmp['class'] = class[v] end
  if common.isset(lclass[v]) then tmp['lclass'] = lclass[v] end
  if common.isset(rclass[v]) then tmp['rclass'] = rclass[v] end
  ret[#ret+1] = tmp
 end

 return ret
end

-- builds a single header row for table
local function build_header_row(ttype, class, rclass, header, hstyle)
 local ret = {''}

 if common.isset(header) then
  if common.isset(colors[ttype]) then
   hstyle = 'background-color:' .. colors[ttype]['title'] .. ';' .. common.cv(common.isset(hstyle), hstyle, '')
  end

  ret[#ret+1] = '<tr><th colspan="2"'

  if common.isset(class) then ret[#ret+1] = ' class="' .. class .. '"' end

  ret[#ret+1] = ' style="text-align:center;'
  style.add(ret, hstyle)
  ret[#ret+1] = '">'

  ret[#ret+1] = header

  ret[#ret+1] = '</th></tr>'
 end

 return table.concat(ret)
end

-- builds a single regular row for table
local function build_row(ttype, class, rclass, lclass, label, lstyle, data, dstyle)
 local ret = {''}

 if common.isset(data) then
  ret[#ret+1] = '<tr'
  if common.isset(rclass) then ret[#ret+1] = ' class="' .. rclass .. '"' end
  ret[#ret+1] = '><td>'

  if common.isset(label) then

   ret[#ret+1] = '<div'

   if common.isset(lclass) then ret[#ret+1] = ' class="' .. lclass .. '"'
   else ret[#ret+1] = ' class="ifb_first"' end

   ret[#ret+1] = ' style="text-align: left;'
   style.add(ret, lstyle)
   ret[#ret+1] = '">'

   ret[#ret+1] = label

   ret[#ret+1] = '</div><div'
  else
   ret[#ret+1] = '<div'

   dstyle = 'text-align: left; ' .. common.cv(common.isset(dstyle), dstyle, '')
  end

  if common.isset(class) then ret[#ret+1] = ' class="' .. class .. '"'
  else ret[#ret+1] = ' class="ifb_second"' end
  if common.isset(dstyle) then ret[#ret+1] = ' style="' .. dstyle .. '"' end

  ret[#ret+1] = '>'

  ret[#ret+1] = '\n' .. data

  ret[#ret+1] = '\n</div></td></tr>'
 end

 return table.concat(ret)
end


-- == Functions generating the table body ==

-- starts the infobox
local function build_start(frame, ttype)
 local ret = {}

 if frame.args['child'] ~= 'yes' then
  -- if it's not a child infobox, start a table

  ret[#ret+1] = '<table'

  ret[#ret+1] = ' class="infobox'
  if common.isset(frame.args['bodyclass']) then ret[#ret+1] = ' ' .. frame.args['bodyclass'] end
  ret[#ret+1] = '"'

  ret[#ret+1] = ' cellspacing="5"'

  if common.isset(colors[ttype]) then
   ret[#ret+1] = 'border-color:' .. colors[ttype]['border'] .. ';'
   ret[#ret+1] = 'background-color:' .. colors[ttype]['background'] .. ';'
  end
  style.add(ret, frame.args['bodystyle'])
  ret[#ret+1] = '"'

  ret[#ret+1] = '>'

  -- Caption
  if common.isset(frame.args['title']) then
   ret[#ret+1] = '<caption'
   if common.isset(frame.args['titleclass']) then ret[#ret+1] = ' class="' .. frame.args['titleclass'] .. '"' end

   style.add(ret, frame.args['titlestyle'])
   ret[#ret+1] = '"'

   ret[#ret+1] = '>'

   ret[#ret+1] = frame.args['title']

   ret[#ret+1] = '</caption>'
  end

  -- Header
  if common.isset(frame.args['above']) then
   local class = frame.args['aboveclass']
   local rclass = frame.args['aboverowclass']
   local text = frame.args['above']
   local style = 'text-align: center; '
   if common.isset(frame.args['abovestyle']) then style = style .. ' ' .. frame.args['abovestyle'] end

   ret[#ret+1] = build_header_row(ttype, class, rclass, text, style)
  end

 else
  -- for child infobox add simple header
  if common.isset(frame.args['title']) then
   ret[#ret+1] = "'''" .. frame.args['title'] .. "'''"
  end
 end

 return table.concat(ret)
end

-- build the header part (subheaders and images)
local function build_headers(frame, ttype)
 local ret = {}

 -- Subheader1
 if common.isset(frame.args['subheader']) or common.isset(frame.args['subheader1']) then
  local text = common.cv(common.isset(frame.args['subheader']), frame.args['subheader'], frame.args['subheader1'])
  local style = frame.args['subheaderstyle']
  local class = frame.args['subheaderclass']
  local rclass = common.cv(common.isset(frame.args['subheaderrowclass']), frame.args['subheaderrowclass'], frame.args['subheaderrowclass1'])

  ret[#ret+1] = build_row(ttype, class, rclass, '', '', '', text, style)
 end

 -- Subheader2
 if common.isset(frame.args['subheader2']) then
  local text = frame.args['subheader2']
  local style = frame.args['subheaderstyle']
  local class = frame.args['subheaderclass']
  local rclass = frame.args['subheaderrowclass2']

  ret[#ret+1] = build_row(ttype, class, rclass, '', '', '', text, style)
 end

 -- Image1
 if common.isset(frame.args['image']) or common.isset(frame.args['image1']) then
  local text = {}
  text[#text+1] = '<div style="margin: 5px 15px 5px 15px; border-top: 2px solid #000"></div>'
  text[#text+1] = common.cv(common.isset(frame.args['image']), frame.args['image'], frame.args['image1'])

  if common.isset(frame.args['caption']) or common.isset(frame.args['caption1']) then
   text[#text+1] = '<br/><span'
   if common.isset(frame.args['captionstyle']) then text[#text+1] = ' style="' .. frame.args['captionstyle'] .. '"' end
   text[#text+1] = '>'
   text[#text+1] = common.cv(common.isset(frame.args['caption']), frame.args['caption'], frame.args['caption1'])
   text[#text+1] = '</span>'
  text[#text+1] = '<div style="margin: 5px 15px 5px 15px; border-top: 2px solid #000"></div>'
  end

  text = table.concat(text)

  local class = frame.args['imageclass']
  local dstyle = frame.args['imagestyle']
  local rclass = frame.args['imagerowclass1']

  ret[#ret+1] = build_row(ttype, class, rclass, '', '', '', text, dstyle)
 end

 -- Image2
 if common.isset(frame.args['image2']) then
  local text = {}
  text[#text+1] = '<div style="margin: 5px 15px 5px 15px; border-top: 2px solid #000"></div>'
  text[#text+1] = frame.args['image2']

  if common.isset(frame.args['caption2']) then
   text[#text+1] = '<br/><span'
   if common.isset(frame.args['captionstyle']) then text[#text+1] = ' style="' .. frame.args['captionstyle'] .. '"' end
   text[#text+1] = '>'
   text[#text+1] = frame.args['caption2']
   text[#text+1] = '</span>'
   text[#text+1] = '<div style="margin: 5px 15px 5px 15px; border-top: 2px solid #000"></div>'
  end

  text = table.concat(text)

  local class = frame.args['imageclass']
  local dstyle = frame.args['imagestyle']
  local rclass = frame.args['imagerowclass2']

  ret[#ret+1] = build_row(ttype, class, rclass, '', '', '', text, dstyle)
 end

 return table.concat(ret)
end

-- build the main part (all the headers and data rows below images)
local function build_body(frame, ttype, tbl)
 local ret = {''}

 local hstyle = frame.args['headerstyle']
 local lstyle = frame.args['labelstyle']
 local dstyle = frame.args['datastyle']

 for k,v in pairs(tbl) do
  -- not using common.cv, because both functions would be called
  if common.isset(v['header']) then
   ret[#ret+1] = build_header_row(ttype, v['class'], v['rclass'], v['header'], hstyle)
  else
   ret[#ret+1] = build_row(ttype, v['class'], v['rclass'], v['lclass'], v['label'], lstyle, v['data'], dstyle)
  end
 end

 return table.concat(ret)
end

-- finalize the infobox
local function build_end(frame, ttype)
 local ret = {''}

 if frame.args['child'] ~= 'yes' then
  ret[#ret+1] = '</table>'
 end

 return table.concat(ret)
end


-- == Exported functions ==

-- the basic infobox
local function build_infobox(frame)
 local ret = {}

 -- prepare data
 local drows = scan_data_rows(frame)
 local ttype = frame.args['type']
 if ttype == nil then ttype = '' end

 -- build infobox
 ret[#ret+1] = build_start(frame, ttype)
 ret[#ret+1] = build_headers(frame, ttype)
 ret[#ret+1] = build_body(frame, ttype, drows)
 ret[#ret+1] = build_end(frame, ttype)

 return table.concat(ret)
end

return {
 ['BuildInfobox'] = build_infobox,
 ['BuildInfoboxTemplate'] = function(frame) return build_infobox(frame:getParent()) end,
}