Lịch sử sửa đổi của “Mô đun:HtmlBuilder”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 09:17, ngày 19 tháng 7 năm 2016Lauqerm (Thảo luận | đóng góp). . (4.278 byte) (+4.278). . (Tạo trang mới với nội dung “-- Module for building complex HTML (e.g. infoboxes, navboxes) using a fluent interface. local HtmlBuilder = {} local metatable = {} metatable.__index…”)