Mô đun:Category handler/data

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
< Mô đun:Category handler
Phiên bản vào lúc 07:24, ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Mamizou (Thảo luận | đóng góp) (https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4_%C4%91un:Category_handler/data)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Category handler/data/tài liệu.

-- This module assembles data to be passed to [[Mô đun:Category handler]] using
-- mw.loadData. This includes the configuration data and whether the current
-- page matches the title blacklist.

local data = require('Mô đun:Category handler/config')
local mShared = require('Mô đun:Category handler/shared')
local blacklist = require('Mô đun:Category handler/blacklist')
local title = mw.title.getCurrentTitle()

data.currentTitleMatchesBlacklist = mShared.matchesBlacklist(
	title.prefixedText,
	blacklist
)

data.currentTitleNamespaceParameters = mShared.getNamespaceParameters(
	title,
	mShared.getParamMappings()
)

return data