Mô đun:Category handler/blacklist

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
< Mô đun:Category handler
Phiên bản vào lúc 07:16, ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Mamizou (Thảo luận | đóng góp) (https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4_%C4%91un:Category_handler/blacklist)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Category handler/blacklist/tài liệu.

-- This module contains the blacklist used by [[Module:Category handler]].
-- Pages that match Lua patterns in this list will not be categorised unless
-- categorisation is explicitly requested.

return {
  '^Trang Chính$', -- don't categorise the main page.
 
  -- Don't categorise the following pages or their subpages.
  -- "%f[/\0]" matches if the next character is "/" or the end of the string.
  -- '^Wikipedia:Cascade%-protected items%f[/\0]',
  -- '^User:UBX%f[/\0]', -- The userbox "template" space.
  -- '^User talk:UBX%f[/\0]',
 
  -- Don't categorise subpages of these pages, but allow
  -- categorisation of the base page.
  -- '^Wikipedia:Template messages/.*$',
 
  '/[aA]rchive', -- Don't categorise archives.
  '/[lL]ưu' -- Don't categorise archives.
}