Lịch sử sửa đổi của “Mô đun:Arguments”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 07:13, ngày 13 tháng 7 năm 2016Mamizou (Thảo luận | đóng góp). . (10.133 byte) (+10.133). . (Tạo trang mới với nội dung “-- This module provides easy processing of arguments passed to Scribunto from -- #gọi. It is intended for use by other Lua modules, and should not be ca…”)