Lịch sử sửa đổi của “Bản mẫu:TranslateTable/Header”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 16:34, ngày 5 tháng 6 năm 2018KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp). . (157 byte) (+157). . (Tạo trang mới với nội dung “<includeonly><table style="border-collapse: collapse;" class="wikitable"></includeonly><noinclude> {{Documentation|Template:TranslateTable/doc}} </noinclude>”)