Lịch sử sửa đổi của “Bản mẫu:Ruby-ja”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 07:23, ngày 14 tháng 7 năm 2016Mamizou (Thảo luận | đóng góp). . (160 byte) (+160). . (Tạo trang mới với nội dung “<includeonly><ruby lang="ja" xml:lang="ja"><rb>{{{1}}}</rb><rp> (</rp><rt>{{{2}}}</rt><rp>) </rp></ruby></includeonly><noinclude> {{Documentation}} </noin…”)