Bản mẫu:News/Official

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
  • 2019-02-19 Forbidden Scrollery Tankoubon 6 bản tiếng Anh được phát hành
  • 2018-12-13 Wild and Horned Hermit Chapter 48 released (Febri Vol. 52)
  • 2018-11-13 Forbidden Scrollery Tankoubon 5 bản tiếng Anh được phát hành
  • 2018-10-26 Visionary Fairies in Shrine Chương 12 được phát hành (Comp Ace số tháng 12 năm 2018)
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]