Bản mẫu:Music card

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 07:22, ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “<table class="info_card"> <tr> <td style="width: 35%">'''Tên tiếng Nhật'''</td> <td style="width: 40%">'''Tên tiếng Anh'''</td> <td sty…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
{{{1}}}
Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Sử dụng trong