Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Music card”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
<div class="suit_box"><table class="info_card" style="width: 100%!important; table-layout: fixed; border-collpase: collapse">
+
<div class="suit_box"><table class="info_card" style="width: 100%!important; table-layout: fixed; border-collapse: collapse">
 
<tr>
 
<tr>
<td style="width: 35%; background-color: #f1abdc">Tên tiếng Nhật</td>
+
<td style="width: 25%; background-color: #f1abdc">Tên tiếng Nhật</td>
<td style="width: 40%; background-color: #f1abdc">Tên tiếng Anh</td>
+
<td style="width: 30%; background-color: #f1abdc">Tên tiếng Anh</td>
<td style="width: 25%; background-color: #f1abdc">Sử dụng trong</td>
+
<td style="width: 30%; background-color: #f1abdc">Tên tiếng Việt</td>
 +
<td style="width: 15%; background-color: #f1abdc">Sử dụng trong</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
{{{1}}}
 
{{{1}}}
 
</table></div>
 
</table></div>

Phiên bản lúc 03:26, ngày 19 tháng 8 năm 2017

{{{1}}}
Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt Sử dụng trong