Lịch sử sửa đổi của “Bản mẫu:Khóa-bản mẫu”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 07:03, ngày 14 tháng 7 năm 2016Mamizou (Thảo luận | đóng góp). . (3.418 byte) (+3.418). . (Tạo trang mới với nội dung “<includeonly>{{Pp-meta |type={{#switch:{{{demolevel|{{#ifeq:{{PROTECTIONLEVEL:edit}}-{{PROTECTIONLEVEL:move}}|-sysop|move|{{PROTECTIONLEVEL:edit}}}}}}}…”)