Bản mẫu:Infobox Character

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 07:16, ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Mamizou (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “<includeonly>{{Infobox | bodyclass =vcard outcell | bodystyle =text-align: left; width: 300px; | above ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{na…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]