Bản mẫu:Infobox Character

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 13:00, ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]