Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Character”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 2: Dòng 2:
 
| type = character
 
| type = character
 
| bodyclass  = ifb ifb_character
 
| bodyclass  = ifb ifb_character
| above      ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}{{intense|{{{nameEn|}}}}}{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size: 14px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span>}}
+
| above      ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}{{intense|{{{nameEn|}}}}}{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size: 13px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span>}}
 
| aboveclass  = ifb_above
 
| aboveclass  = ifb_above
 
| abovestyle  = font-weight: bold
 
| abovestyle  = font-weight: bold
 
| imagestyle  = padding: 0; text-align: center
 
| imagestyle  = padding: 0; text-align: center
 
| image      ={{{image|Chưa có hình ảnh}}}
 
| image      ={{{image|Chưa có hình ảnh}}}
| caption    ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
+
| caption    ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><i>{{{caption|}}}</i></div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span>{{{chartitle}}}</span><br />|}}
                    -->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span>{{{chartitle}}}</span><br />|}}
 
 
| label1      =Tên gọi khác
 
| label1      =Tên gọi khác
 
| data1      ={{{nameAlt|}}}
 
| data1      ={{{nameAlt|}}}

Phiên bản lúc 09:56, ngày 10 tháng 7 năm 2019

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]