Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Character”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
<includeonly><div class="infobox__outer" style="position: relative"><table class="ifb ifb_character"><tr><td style="text-align: center;" class="ifb_above ifb_above_character">{{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 25px; margin: 0px">{{{nameEn|}}}</span><br /></td></tr>
+
<includeonly><div class="infobox__outer" style="position: relative"><table class="ifb ifb_character"><tr><td style="text-align: center;" class="ifb_above ifb_above_character">{{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 25px; margin: 0px">{{{nameEn|}}}</span><br /></td></tr><!--
<tr><td><div style="padding-bottom: 5px; text-align: center">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr>
+
--><tr><td><div style="padding-bottom: 5px; text-align: center">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr><!--
<tr><td style="text-align: center;">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;">{{{caption|}}}</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span>|}}
+
--><tr><td style="text-align: center;">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;">{{{caption|}}}</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span>|}}<!--
<div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; border-top: 2px solid #000"></div></td></tr>
+
--><div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; border-top: 2px solid #000"></div></td></tr><!--
{{#if:{{{nameIPA|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Phiên âm:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
+
-->{{#if:{{{nameIPA|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Phiên âm:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
 
<span style="font-style: normal; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span></div></td></tr>
 
<span style="font-style: normal; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span></div></td></tr>
|}}
+
|}}<!--
{{#if:{{{nameAlt|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Tên gọi khác:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
+
-->{{#if:{{{nameAlt|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Tên gọi khác:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
 
{{{nameAlt|}}}</div></td></tr>
 
{{{nameAlt|}}}</div></td></tr>
|}}
+
|}}<!--
{{#if:{{{nickname|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Biệt danh:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
+
-->{{#if:{{{nickname|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Biệt danh:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
 
{{{nickname|}}}</div></td></tr>
 
{{{nickname|}}}</div></td></tr>
|}}
+
|}}<!--
{{#if:{{{species|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Chủng loài:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
+
-->{{#if:{{{species|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Chủng loài:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
 
{{{species|}}}</div></td></tr>
 
{{{species|}}}</div></td></tr>
|}}
+
|}}<!--
{{#if:{{{age|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Tuổi:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
+
-->{{#if:{{{age|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Tuổi:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
 
{{{age|}}}</div></td></tr>
 
{{{age|}}}</div></td></tr>
|}}
+
|}}<!--
{{#if:{{{abilities|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Năng lực:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
+
-->{{#if:{{{abilities|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Năng lực:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
 
{{{abilities|}}}</div></td></tr>
 
{{{abilities|}}}</div></td></tr>
|}}
+
|}}<!--
{{#if:{{{occupation|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Nghề nghiệp:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
+
-->{{#if:{{{occupation|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Nghề nghiệp:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
 
{{{occupation|}}}</div></td></tr>
 
{{{occupation|}}}</div></td></tr>
|}}
+
|}}<!--
{{#if:{{{location|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Nơi sinh sống / hoạt động:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
+
-->{{#if:{{{location|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Nơi sinh sống / hoạt động:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{location|}}}</div></td></tr>
{{{location|}}}</div></td></tr>
+
|}}<!--
|}}
+
--><tr><td><div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000; text-align: center; font-family:  'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Tahoma, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 25px"><sup>~o</sup>0<sup>o~</sup></div></td></tr></table></div><!--
<tr><td><div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000; text-align: center; font-family:  'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Tahoma, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 25px"><sup>~o</sup>0<sup>o~</sup></div></td></tr>
 
</table></div><!--
 
 
--><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Nhân vật trong Touhou|Nhân vật trong Touhou]]</span><!--
 
--><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Nhân vật trong Touhou|Nhân vật trong Touhou]]</span><!--
 
-->{{auto category|nhân vật}}</includeonly><noinclude>
 
-->{{auto category|nhân vật}}</includeonly><noinclude>
 
{{Documentation}}</noinclude>
 
{{Documentation}}</noinclude>

Phiên bản lúc 04:53, ngày 31 tháng 7 năm 2018

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]