Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Character”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
<includeonly>{{Infobox
+
<includeonlys><div class="infobox_outer"><table class="ifb_character"><tr><td style="padding-top: 10px" class="ifb_above">{{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style="color: #f00">{{{nameEn|}}}</span>{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size:11px">{{{nameIPA}}}</span>}}{{#if:{{{nameAlt|}}}|<span style="font-size: 11px"><br />''{{{nameAlt}}}''</span>}}</td></tr>
| bodyclass  =vcard
+
<tr><td><div style="padding-bottom: 5px; text-align: center">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr>
| bodystyle  =text-align: left; width: 320px;
+
<tr><td>{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
| above      ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style="color: #f00">{{{nameEn|}}}</span>{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size:11px">{{{nameIPA}}}</span>}}{{#if:{{{nameAlt|}}}|<span style="font-size: 11px"><br />''{{{nameAlt}}}''</span>}}
+
-->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span>|}}
| aboveclass  =vcard; incell_top
+
<div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000"></div></td></tr>
| labelstyle  =width: 90px; border-top: 1px solid #378e9b; padding: 2px; background-color: #bfdfff; font-family: Tahoma,Verdana,Segoe,sans-serif; font-size: 13px;
+
{{#if:{{{nickname|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Biệt danh:</div><!--
| headerstyle =text-align: left;
+
--><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{nickname|}}}</div></td></tr>
| datastyle  =text-align: left; border-top: 1px solid #378e9b; padding: 2px; width: 250px; font-family: Tahoma,Verdana,Segoe,sans-serif; font-size: 13px;
+
|}}<!--
| image      =<div style="border-bottom: 1px solid #378e9b">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div>
+
-->{{#if:{{{species|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Chủng loài:</div><!--
| caption    ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
+
--><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{species|}}}</div></td></tr>
                    -->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span>|}}
+
|}}<!--
| label1      =Biệt danh
+
-->{{#if:{{{age|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Tuổi:</div><!--
| data1      ={{{nickname|}}}
+
--><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{age|}}}</div></td></tr>
| label2      =Chủng loài
+
|}}<!--
| data2      ={{{species|}}}
+
-->{{#if:{{{abilities|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Năng lực:</div><!--
| label3      =Năng lực
+
--><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{abilities|}}}</div></td></tr>
| data3      ={{{abilities|}}}
+
|}}<!--
| label4      =Tuổi
+
-->{{#if:{{{occupation|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Nghề nghiệp:</div><!--
| data4      ={{{age|}}}
+
--><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{occupation|}}}</div></td></tr>
| label5      =Nghề nghiệp
+
|}}<!--
| data5      ={{{occupation|}}}
+
-->{{#if:{{{location|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Địa điểm:</div><!--
| label6      =Địa điểm
+
--><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{location|}}}</div></td></tr>
| data6      ={{{location|}}}
+
|}}<!--
}}<!--
+
--><tr><td><div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000; text-align: center; font-family:  'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Tahoma, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 25px"><sup>~o</sup>0<sup>o~</sup></div></td></tr>
--><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Nhân vật trong Touhou|Nhân vật trong Touhou]]</span>{{auto category|nhân vật}}<!--
+
</table></div><!--
-->[[Thể loại:Nhân vật]]</includeonly><noinclude>
+
--><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Nhân vật trong Touhou|Nhân vật trong Touhou]]</span><!--
 +
-->{{auto category|nhân vật}}</includeonly><noinclude>
 
{{Documentation}}</noinclude>
 
{{Documentation}}</noinclude>

Phiên bản lúc 12:00, ngày 21 tháng 9 năm 2016

<includeonlys>

Chưa có hình ảnh
~o0o~

</includeonly>

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]