Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Character”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 5: Dòng 5:
 
<tr><td style="text-align: center;">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;">''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span>|}}
 
<tr><td style="text-align: center;">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;">''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span>|}}
 
<div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; border-top: 2px solid #000"></div></td></tr>
 
<div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; border-top: 2px solid #000"></div></td></tr>
{{#if:{{{nameIPA|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Phiên âm:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right"><span style="font-style: normal; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span></div></td></tr>
+
{{#if:{{{nameIPA|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Phiên âm:</div><div class="ifb_second" style="text-align: left"><span style="font-style: normal; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span></div></td></tr>
 
|}}
 
|}}
{{#if:{{{nameAlt|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Tên gọi khác:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{nameAlt|}}}</div></td></tr>
+
{{#if:{{{nameAlt|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Tên gọi khác:</div><div class="ifb_second" style="text-align: left">{{{nameAlt|}}}</div></td></tr>
 
|}}
 
|}}
{{#if:{{{nickname|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Biệt danh:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{nickname|}}}</div></td></tr>
+
{{#if:{{{nickname|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Biệt danh:</div><div class="ifb_second" style="text-align: left">{{{nickname|}}}</div></td></tr>
 
|}}
 
|}}
{{#if:{{{species|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Chủng loài:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{species|}}}</div></td></tr>
+
{{#if:{{{species|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Chủng loài:</div><div class="ifb_second" style="text-align: left">{{{species|}}}</div></td></tr>
 
|}}
 
|}}
{{#if:{{{age|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Tuổi:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{age|}}}</div></td></tr>
+
{{#if:{{{age|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Tuổi:</div><div class="ifb_second" style="text-align: left">{{{age|}}}</div></td></tr>
 
|}}
 
|}}
{{#if:{{{abilities|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Năng lực:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{abilities|}}}</div></td></tr>
+
{{#if:{{{abilities|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Năng lực:</div><div class="ifb_second" style="text-align: left">{{{abilities|}}}</div></td></tr>
 
|}}
 
|}}
{{#if:{{{occupation|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Nghề nghiệp:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{occupation|}}}</div></td></tr>
+
{{#if:{{{occupation|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Nghề nghiệp:</div><div class="ifb_second" style="text-align: left">{{{occupation|}}}</div></td></tr>
 
|}}
 
|}}
{{#if:{{{location|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Địa điểm:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{location|}}}</div></td></tr>
+
{{#if:{{{location|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Địa điểm:</div><div class="ifb_second" style="text-align: left">{{{location|}}}</div></td></tr>
 
|}}
 
|}}
 
<tr><td><div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000; text-align: center; font-family:  'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Tahoma, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 25px"><sup>~o</sup>0<sup>o~</sup></div></td></tr>
 
<tr><td><div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000; text-align: center; font-family:  'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Tahoma, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 25px"><sup>~o</sup>0<sup>o~</sup></div></td></tr>

Phiên bản lúc 13:02, ngày 22 tháng 9 năm 2016

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]