Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Character”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 2: Dòng 2:
 
<tr><td style="text-align: center;" class="ifb_above">{{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''}}
 
<tr><td style="text-align: center;" class="ifb_above">{{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''}}
  
<span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 20px">{{{nameEn|}}}</span>
+
<span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 25px; margin: 0px">{{{nameEn|}}}</span>
  
 
{{#if:{{{nameIPA|}}}|<span style="font-size:14px">{{{nameIPA}}}</span>}}
 
{{#if:{{{nameIPA|}}}|<span style="font-size:14px">{{{nameIPA}}}</span>}}
Dòng 9: Dòng 9:
 
<tr><td><div style="padding-bottom: 5px; text-align: center">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr>
 
<tr><td><div style="padding-bottom: 5px; text-align: center">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr>
 
<tr><td style="text-align: center;">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
 
<tr><td style="text-align: center;">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
-->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span>|}}
+
-->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span><br />|}}
 
<div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000"></div></td></tr>
 
<div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000"></div></td></tr>
{{#if:{{{nameAlt|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Tên gọi khác:</div><!--
+
{{#if:{{{nameAlt|}}}|<tr><td><div style="class="ifb_first" style="text-align: left"">Tên gọi khác:</div><!--
--><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{nameAlt|}}}</div></td></tr>
+
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{nameAlt|}}}</div></td></tr>
 
|}}<!--
 
|}}<!--
-->{{#if:{{{nickname|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Biệt danh:</div><!--
+
-->{{#if:{{{nickname|}}}|<tr><td><div style="class="ifb_first" style="text-align: left"">Biệt danh:</div><!--
--><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{nickname|}}}</div></td></tr>
+
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{nickname|}}}</div></td></tr>
 
|}}<!--
 
|}}<!--
-->{{#if:{{{species|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Chủng loài:</div><!--
+
-->{{#if:{{{species|}}}|<tr><td><div style="class="ifb_first" style="text-align: left"">Chủng loài:</div><!--
--><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{species|}}}</div></td></tr>
+
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{species|}}}</div></td></tr>
 
|}}<!--
 
|}}<!--
-->{{#if:{{{age|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Tuổi:</div><!--
+
-->{{#if:{{{age|}}}|<tr><td><div style="class="ifb_first" style="text-align: left"">Tuổi:</div><!--
--><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{age|}}}</div></td></tr>
+
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{age|}}}</div></td></tr>
 
|}}<!--
 
|}}<!--
-->{{#if:{{{abilities|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Năng lực:</div><!--
+
-->{{#if:{{{abilities|}}}|<tr><td><div style="class="ifb_first" style="text-align: left"">Năng lực:</div><!--
--><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{abilities|}}}</div></td></tr>
+
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{abilities|}}}</div></td></tr>
 
|}}<!--
 
|}}<!--
-->{{#if:{{{occupation|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Nghề nghiệp:</div><!--
+
-->{{#if:{{{occupation|}}}|<tr><td><div style="class="ifb_first" style="text-align: left"">Nghề nghiệp:</div><!--
--><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{occupation|}}}</div></td></tr>
+
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{occupation|}}}</div></td></tr>
 
|}}<!--
 
|}}<!--
-->{{#if:{{{location|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Địa điểm:</div><!--
+
-->{{#if:{{{location|}}}|<tr><td><div style="class="ifb_first" style="text-align: left"">Địa điểm:</div><!--
--><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{location|}}}</div></td></tr>
+
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{location|}}}</div></td></tr>
 
|}}<!--
 
|}}<!--
 
--><tr><td><div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000; text-align: center; font-family:  'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Tahoma, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 25px"><sup>~o</sup>0<sup>o~</sup></div></td></tr>
 
--><tr><td><div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000; text-align: center; font-family:  'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Tahoma, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 25px"><sup>~o</sup>0<sup>o~</sup></div></td></tr>

Phiên bản lúc 12:38, ngày 21 tháng 9 năm 2016

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]