Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Character”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
<includeonlys><div class="infobox_outer"><table class="ifb_character"><tr><td style="padding-top: 10px" class="ifb_above">{{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style="color: #f00">{{{nameEn|}}}</span>{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size:11px">{{{nameIPA}}}</span>}}{{#if:{{{nameAlt|}}}|<span style="font-size: 11px"><br />''{{{nameAlt}}}''</span>}}</td></tr>
+
<includeonly><div class="infobox_outer"><table class="ifb_character">
 +
<tr><td style="text-align: center;" class="ifb_above">{{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''}}
 +
 
 +
<span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 20px">{{{nameEn|}}}</span>
 +
 
 +
{{#if:{{{nameIPA|}}}|<span style="font-size:14px">{{{nameIPA}}}</span>}}
 +
 
 +
{{#if:{{{|}}}|<span style="font-size: 11px">''{{{nameAlt}}}''</span>}}</td></tr>
 
<tr><td><div style="padding-bottom: 5px; text-align: center">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr>
 
<tr><td><div style="padding-bottom: 5px; text-align: center">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr>
<tr><td>{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
+
<tr><td style="text-align: center;">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
 
-->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span>|}}
 
-->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span>|}}
 
<div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000"></div></td></tr>
 
<div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000"></div></td></tr>
{{#if:{{{nickname|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Biệt danh:</div><!--
+
{{#if:{{{nameAlt|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Tên gọi khác:</div><!--
 +
--><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{nameAlt|}}}</div></td></tr>
 +
|}}<!--
 +
-->{{#if:{{{nickname|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Biệt danh:</div><!--
 
--><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{nickname|}}}</div></td></tr>
 
--><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{nickname|}}}</div></td></tr>
 
|}}<!--
 
|}}<!--

Phiên bản lúc 12:31, ngày 21 tháng 9 năm 2016

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]