Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Character”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không hiển thị 23 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
<includeonly><div class="infobox_outer" style="float: right; width: 320px"><table class="ifb_character">
+
<includeonly><div class="infobox__outer" style="position: relative">{{Infobox
<tr><td style="text-align: center;" class="ifb_above">{{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 25px; margin: 0px">{{{nameEn|}}}</span><br /></td></tr>
+
| type = character
<tr><td><div style="padding-bottom: 5px; text-align: center">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr>
+
| bodyclass  = ifb ifb_character
<tr><td style="text-align: center;">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
+
| above      ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}{{intense|content={{{nameEn|}}}}}{{#if:{{{nameIPA|}}}|<span style="font-size: 13px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span>|}}
-->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span>|}}
+
| aboveclass  = ifb_above
<div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; border-top: 2px solid #000"></div></td></tr><!--
+
| abovestyle  = font-weight: bold
-->{{#if:{{{nameIPA|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Phiên âm:</div><!--
+
| imagestyle  = padding: 0; text-align: center
--><div class="ifb_second" style="text-align: right"><span style="font-style: normal; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span></div></td></tr>
+
| image      ={{{image|Chưa có hình ảnh}}}
|}}
+
| caption    ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><i>{{{caption|}}}</i></div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span>'''{{{chartitle}}}'''</span><br />|}}
{{#if:{{{nameAlt|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Tên gọi khác:</div><!--
+
| label1      =Tên gọi khác
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{nameAlt|}}}</div></td></tr>
+
| data1      ={{{nameAlt|}}}
|}}<!--
+
| label2      =Biệt danh
-->{{#if:{{{nickname|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Biệt danh:</div><!--
+
| data2      ={{{nickname|}}}
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{nickname|}}}</div></td></tr>
+
| label3      =Chủng loài
|}}<!--
+
| data3      ={{{species|}}}
-->{{#if:{{{species|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Chủng loài:</div><!--
+
| label4      =[[Năng lực]]
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{species|}}}</div></td></tr>
+
| data4      ={{{abilities|}}}
|}}<!--
+
| label5      =Tuổi
-->{{#if:{{{age|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Tuổi:</div><!--
+
| data5      ={{{age|}}}
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{age|}}}</div></td></tr>
+
| label6      =Công việc
|}}<!--
+
| data6      ={{{occupation|}}}
-->{{#if:{{{abilities|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Năng lực:</div><!--
+
| label7      =Nơi sinh sống / hoạt động
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{abilities|}}}</div></td></tr>
+
| data7      ={{{location|}}}
|}}<!--
+
| label8      =Quan hệ
-->{{#if:{{{occupation|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Nghề nghiệp:</div><!--
+
| data8      ={{{relationships|}}}
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{occupation|}}}</div></td></tr>
+
}}</div><!--
|}}<!--
 
-->{{#if:{{{location|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Địa điểm:</div><!--
 
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{location|}}}</div></td></tr>
 
|}}<!--
 
--><tr><td><div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000; text-align: center; font-family:  'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Tahoma, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 25px"><sup>~o</sup>0<sup>o~</sup></div></td></tr>
 
</table></div><!--
 
 
--><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Nhân vật trong Touhou|Nhân vật trong Touhou]]</span><!--
 
--><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Nhân vật trong Touhou|Nhân vật trong Touhou]]</span><!--
 
-->{{auto category|nhân vật}}</includeonly><noinclude>
 
-->{{auto category|nhân vật}}</includeonly><noinclude>
 
{{Documentation}}</noinclude>
 
{{Documentation}}</noinclude>

Bản hiện tại lúc 11:36, ngày 26 tháng 7 năm 2019

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]