Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Character”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “<includeonly>{{Infobox | bodyclass =vcard outcell | bodystyle =text-align: left; width: 300px; | above ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{na…”)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
<includeonly>{{Infobox
 
<includeonly>{{Infobox
| bodyclass  =vcard outcell
+
| bodyclass  =vcard
| bodystyle  =text-align: left; width: 300px;
+
| bodystyle  =text-align: left; width: 320px;
| above      ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}{{{nameEn|}}}{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size:11px">{{{nameIPA}}}</span>}}{{#if:{{{nameAlt|}}}|<span style="font-size: 11px"><br />''{{{nameAlt}}}''</span>}}
+
| above      ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style="color: #f00">{{{nameEn|}}}</span>{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size:11px">{{{nameIPA}}}</span>}}{{#if:{{{nameAlt|}}}|<span style="font-size: 11px"><br />''{{{nameAlt}}}''</span>}}
 
| aboveclass  =vcard; incell_top
 
| aboveclass  =vcard; incell_top
 
| labelstyle  =background: transparent; width: 65px;
 
| labelstyle  =background: transparent; width: 65px;
 
| headerstyle =text-align: left;
 
| headerstyle =text-align: left;
 
| datastyle  =text-align: left;
 
| datastyle  =text-align: left;
| image      ={{{image|No image}}}
+
| rclass      =incell_row
 +
| image      ={{{image|Chưa có hình ảnh}}}
 
| caption    ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
 
| caption    ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
                     -->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px">{{{chartitle}}}</span><br />''More [[Characters/Titles|Character Titles]]''|}}
+
                     -->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px">{{{chartitle}}}</span>|}}
| label1      =Nickname
+
| label1      =Biệt danh
 
| data1      ={{{nickname|}}}
 
| data1      ={{{nickname|}}}
| label2      =Species
+
| label2      =Chủng loài
 
| data2      ={{{species|}}}
 
| data2      ={{{species|}}}
| label3      =[[Characters/Abilities|Abilities]]
+
| label3      =Năng lực
 
| data3      ={{{abilities|}}}
 
| data3      ={{{abilities|}}}
| label4      =Age
+
| label4      =Tuổi
 
| data4      ={{{age|}}}
 
| data4      ={{{age|}}}
| label5      =Occupation
+
| label5      =Nghề nghiệp
 
| data5      ={{{occupation|}}}
 
| data5      ={{{occupation|}}}
| label6      =Location
+
| label6      =Địa điểm
 
| data6      ={{{location|}}}
 
| data6      ={{{location|}}}
| label7      =Relationships
 
| data7      ={{{relationships|}}}
 
| header8    ={{#if:{{{MusicThemes|}}}|<div style="text-align:center;"><span style="font-size: 12px">Music Themes</span></div>}}
 
| class8      =incell
 
| data9      ={{#if:{{{MusicThemes|}}}|{{{MusicThemes}}}|}}
 
| class9      =mw-collapsible mw-collapsed
 
| class10    =incell
 
| header10    ={{#if:{{{appOfficialgames|}}}{{{appPrintworks|}}}{{{appMusicCDs|}}}{{{appMiscworks|}}}{{{appOther|}}}|<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px">Appearances</span></div>}}
 
| header11    ={{#if:{{{appOfficialgames|}}}|Official Games}}
 
| data12      ={{#if:{{{appOfficialgames|}}}|{{{appOfficialgames|}}}}}
 
| class12    =mw-collapsible mw-collapsed
 
| header13    ={{#if:{{{appPrintworks|}}}|Print Works}}
 
| data14      ={{#if:{{{appPrintworks|}}}|{{{appPrintworks|}}}}}
 
| class14    =mw-collapsible mw-collapsed
 
| header15    ={{#if:{{{appMusicCDs|}}}|Music CDs}}
 
| data16      ={{#if:{{{appMusicCDs|}}}|{{{appMusicCDs|}}}}}
 
| class16    =mw-collapsible mw-collapsed
 
| header17    ={{#if:{{{appMiscworks|}}}|Miscellaneous Works}}
 
| data18      ={{#if:{{{appMiscworks|}}}|{{{appMiscworks|}}}}}
 
| class18    =mw-collapsible mw-collapsed
 
| header19    ={{#if:{{{appOther|}}}|Other}}
 
| data20      ={{#if:{{{appOther|}}}|{{{appOther|}}}}}
 
| class20    =mw-collapsible mw-collapsed
 
 
}}</includeonly><noinclude>
 
}}</includeonly><noinclude>
 
{{Documentation}}</noinclude>
 
{{Documentation}}</noinclude>

Phiên bản lúc 01:46, ngày 15 tháng 7 năm 2016

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]