Bản mẫu:If

{{ safesubst:p{{ safesubst:#if{{{1}}}:{{{2}}}|1|2}}|{{{3}}}|}}

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]