Lịch sử sửa đổi của “Bản mẫu:Footer”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 16:22, ngày 5 tháng 6 năm 2018KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp). . (251 byte) (+251). . (Tạo trang mới với nội dung “<includeonly>{{#switch: {{{1|}}} |#default =</table>|mediawiki ={{!}}} }}</includeonly><noinclude><!--PLEASE DO NOT ADD DOCUMENTATION/CATEGORIES/INTERWIKI…”)