Bản mẫu:Appearance card

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 05:20, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]