Bản mẫu:Appearance card

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 09:03, ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
{{{1}}}
Xuất hiện trong Vai trò