Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Appearance card”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
<div class="suit_box"><table class="info_card">
+
<div class="suit_box"><table class="info_card" style="width: 100%; table-layout: fixed; border-collpase: collapse">
 
<tr>
 
<tr>
<td style="width: 50%">'''Xuất hiện trong'''</td>
+
<td style="width: 50%; background-color: #f1abdc">'''Xuất hiện trong'''</td>
<td style="width: 50%">'''Vai trò'''</td>
+
<td style="width: 50%; background-color: #f1abdc">'''Vai trò'''</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
{{{1}}}
 
{{{1}}}
 
</table></div>
 
</table></div>

Phiên bản lúc 09:03, ngày 12 tháng 8 năm 2016

{{{1}}}
Xuất hiện trong Vai trò