Bản mẫu:Appearance/doc

Đây là gì?

Một biểu mẫu con hỗ trợ cho biểu mẫu Template:Apperance card.

Sử dụng khi nào?

Sử dụng trong quá trình tạo ra bảng các lần xuất hiện của một nhân vật, mỗi lần sử dụng ứng với một lần xuất hiện.

Di động

Biểu mẫu hoạt động bình thường trên phiên bản di động.

Xem trước

Biểu mẫu hoạt động bình thường ở cả hai kiểu xem trước.

Sử dụng thế nào?

Cú pháp thông thường:

{{tab content
 | app = App
 | role = Role
}}

Cú pháp đầy đủ:

{{tab content
 | app = App
 | role = Role
 | no-navi = true
}}

Danh sách thông số:

  • app: Nhân vật này xuất hiện ở game/ấn phẩm/album nhạc nào?
  • role: Nhân vật này xuất hiện với vai trò gì?
  • no-navi: Ngăn mục này xuất hiện trong bảng định hướng.
    • Các giá trị được chấp nhận: false (mặc định), true.

Biểu mẫu này có chấp nhận các thông số ẩn danh. Nếu mục xuất hiện là một đường dẫn đến bài viết, nó sẽ tự động được lấy và cho thêm vào bảng định hướng. Nếu mục xuất hiện không phải là đường dẫn hoặc bạn không muốn nó xuất hiện trong bảng định hướng, hãy khai báo thông số no-navi.