Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Music card

bớt 33 byte 05:18, ngày 22 tháng 8 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
<includeonly><div class="suit_boxgridTable__wrapper"><table div class="info_cardgridTable__music" style="widthdisplay: 100%!importantgrid; tablegrid-layouttemplate-columns: fixed2fr 1fr; borderbackground-collapsecolor: collapse#f1abdc"> <tr> <td div style="widthpadding: 25%3px; background-color: #f1abdc">Tên tiếng Nhật</tddiv> <td div style="widthpadding: 30%3px; background-color: #f1abdc">Tên tiếng Anh</tddiv> <td div style="widthpadding: 30%3px; background-color: #f1abdc">Tên tiếng Việt</tddiv> <td div style="widthpadding: 3px; grid-column: 15%2; backgroundgrid-colorrow: #f1abdc1 / span 3;">Sử dụng trong</tddiv> </trdiv> {{{1}}}</tablediv></divincludeonly>

Trình đơn chuyển hướng