Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

bớt 13 byte 04:58, ngày 30 tháng 7 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
<includeonly><div class="infobox_outerinfobox__outer" style="float: right; width: 320px; position: relative"><table class="ifb ifb_character">
<tr><td style="text-align: center;" class="ifb_above ifb_above_character">{{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 25px; margin: 0px">{{{nameEn|}}}</span><br /></td></tr>
<tr><td><div style="padding-bottom: 5px; text-align: center">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr>

Trình đơn chuyển hướng