Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

bớt 122 byte 13:00, ngày 21 tháng 9 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
<includeonly><div class="infobox_outer" style="float: right; width: 320px"><table class="ifb_character">
<tr><td style="text-align: center;" class="ifb_above">{{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 25px; margin: 0px">{{{nameEn|}}}</span><br />{{#if:{{{nameIPA|}}}|<span style="font-size: 14px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span>}}</td></tr>
<tr><td><div style="padding-bottom: 5px; text-align: center">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr>
<tr><td style="text-align: center;">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--

Trình đơn chuyển hướng