Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

thêm 4 byte 12:48, ngày 21 tháng 9 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
<span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 25px; margin: 0px">{{{nameEn|}}}</span>
{{#if:{{{nameIPA|}}}|<span style="font-size:14px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span>}}
{{#if:{{{|}}}|<span style="font-size: 11px">''{{{nameAlt}}}''</span>}}</td></tr>
<tr><td><div style="padding-bottom: 5px; text-align: center">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr>
<tr><td style="text-align: center;">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
-->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span><br />|}}<div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; border-top: 2px solid #000"></div></td></tr>{{#if:{{{nameAlt|}}}|<tr><td><div style="class="ifb_first" style="text-align: left"">Tên gọi khác:</div><!--
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{nameAlt|}}}</div></td></tr>
|}}<!--
-->{{#if:{{{nickname|}}}|<tr><td><div style="class="ifb_first" style="text-align: left"">Biệt danh:</div><!--
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{nickname|}}}</div></td></tr>
|}}<!--
-->{{#if:{{{species|}}}|<tr><td><div style="class="ifb_first" style="text-align: left"">Chủng loài:</div><!--
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{species|}}}</div></td></tr>
|}}<!--
-->{{#if:{{{age|}}}|<tr><td><div style="class="ifb_first" style="text-align: left"">Tuổi:</div><!--
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{age|}}}</div></td></tr>
|}}<!--
-->{{#if:{{{abilities|}}}|<tr><td><div style="class="ifb_first" style="text-align: left"">Năng lực:</div><!--
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{abilities|}}}</div></td></tr>
|}}<!--
-->{{#if:{{{occupation|}}}|<tr><td><div style="class="ifb_first" style="text-align: left"">Nghề nghiệp:</div><!--
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{occupation|}}}</div></td></tr>
|}}<!--
-->{{#if:{{{location|}}}|<tr><td><div style="class="ifb_first" style="text-align: left"">Địa điểm:</div><!--
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{location|}}}</div></td></tr>
|}}<!--

Trình đơn chuyển hướng