Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

thêm 2 byte 02:01, ngày 15 tháng 7 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
| aboveclass =vcard; incell_top
| labelstyle =background: transparent; width: 90px;
| class rowclass =incell
| headerstyle =text-align: left;
| datastyle =text-align: left;

Trình đơn chuyển hướng