Quyền thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)

Thuộc nhóm: Hành chính viên, Kiểm định viên, Bảo quản viên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 18:49, ngày 12 tháng 8 năm 2017 Mami (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm Lauqerm từ hành chính viên và bảo quản viên đến hành chính viên, bảo quản viên và kiểm định viên
  • 18:48, ngày 12 tháng 8 năm 2017 Mami (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm Lauqerm từ bảo quản viên đến bảo quản viên và hành chính viên