Perfect Memento in Strict Sense/Ma pháp sư – Theo ngôn ngữ khác