Trợ giúp về API MediaWiki

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=transcodereset

(main | transcodereset)
  • Mô đun này cần quyền đọc.
  • Mô đun này cần quyền ghi.
  • Mô đun này chỉ có nhận các yêu cầu POST.
  • Source: TimedMediaHandler
  • License: GPL-2.0-or-later

Users with the 'transcode-reset' right can reset and re-run a transcode job.

Các tham số:
title

Tên tập tin phương tiện.

Tham số này là bắt buộc.
transcodekey

The transcode key you wish to reset. Fetch from action=query&prop=transcodestatus.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Tham số này là bắt buộc.